UDOSTĘPNIJ

Nieważność kolejnej umowy kredytu frankowego „mPlan” potwierdzona w Warszawie

2024-05-09

Umowy kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” są często podważane przez frankowiczów na terenie całego kraju. Tym razem pozytywne rozstrzygnięcie w takiej sprawie uzyskaliśmy w Warszawie. Przedstawiamy szczegóły sprawy.

Finansowanie było potrzebne na budowę domu jednorodzinnego

1 kwietnia 2008 roku powodowie złożyli w BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie) wniosek o udzielenie kredytu w kwocie 350 000 złotych na budowę domu jednorodzinnego. W okienku waluta spośród dostępnych opcji ­– „PLN”, „USD”, „CHF”, „EUR”, „GBP” – wybrali kratkę „CHF”. Wniosek stanowił gotowy formularz do wypełnienia.

Wraz z wnioskiem powodowie złożyli oświadczenie, w którym potwierdzili, że przedstawiciel banku przedstawił im w pierwszej kolejności ofertę kredytu hipotecznego w złotówkach. Po zapoznaniu się z tą ofertą zdecydowali, że dokonają wyboru oferty kredytu hipotecznego denominowanego w walucie obcej, mając pełną świadomość ryzyka związanego z tym produktem, a w szczególności tego, że niekorzystna zmiana kursu waluty spowoduje wzrost comiesięcznych rat spłaty kredytu hipotecznego oraz wzrost całego zadłużenia.

W umowie kwotę kredytu wyrażono w złotówkach. Jako walutę waloryzacji kredytu wskazano CHF. Kwota uruchomionego kredytu wyrażona we franku miała być określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia kredytu.

Na tej podstawie przygotowaliśmy w imieniu naszych Klientów pozew frankowy, który wnieśliśmy do sądu.

Sąd Okręgowy potwierdził abuzywność postanowień

Rozpatrzeniem sprawy zajął się Sąd Okręgowy w Warszawie, który stwierdził, że z postanowień umowy kredytu przytoczonych wyżej i odsyłających do tabel bankowych w zakresie ustalania kursów CHF stosowanych do przeliczania zobowiązań stron wynikających z tej umowy wynika jednoznacznie, że warunki umowy dawały pozwanemu bankowi uprawnienie do dowolnego kształtowania zobowiązań drugiej strony umowy. W tym zakresie postanowienia umowy nie zawierały żadnych ograniczeń, pozwalając bankowi na niczym nieograniczone ustalanie kursu CHF w swoich tabelach, a tym samym wysokości zobowiązań kredytobiorcy.

Zasadą kształtowania stosunków zobowiązaniowych jest równouprawnienie ich stron, czyli brak uprzywilejowanej pozycji jednego podmiotu w stosunku do drugiego. W konsekwencji nie jest dopuszczalne, aby postanowienia umowne dawały jednej ze stron uprawnienie do kształtowania według swojej woli zakresu obowiązków drugiej. Byłoby to sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego.

Postanowienia umowy dotyczące ustalania kursów waluty nie były indywidualnie uzgodnione z kredytobiorcą. Brak indywidualnego uzgodnienia tych postanowień wynika z samego sposobu zawarcia umowy tj. zastosowania przez bank wzorca umowy. To oczywiste, że w takim przypadku kredytobiorca nie ma żadnego wpływu na postanowienia umowy w tej części. Nie jest dodatkowo możliwe uzupełnienie umowy po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych w ten sposób, aby pozostawić przedmiotową umowę kredytu w mocy.

Wyrokiem ustalono nieważność umowy

Na tej podstawie doszło do wydania korzystnego dla naszych Klientów końcowego wyroku w sprawie o sygn. akt XXIV C 989/20.

30 listopada 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, w składzie, którego przewodniczącym był sędzia Paweł Pyzio, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z dnia 13 czerwca 2008 roku jest nieważna.

Na tej podstawie zasądził od  mBank S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów:

  • kwotę 122 997,64 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty,
  • kwotę 34 362,14 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 27 kwietnia 2021 roku do dnia zapłaty.

Dodatkowo koszty procesu zostały w całości przyznane na rzecz kredytobiorców.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu