UDOSTĘPNIJ

Sprawa przeciwko PKO BP zakończona po myśli naszych klientów

2023-05-08

Pod koniec marca 2023 zakończyła się kolejna prowadzona przez nas sprawa przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej w Warszawie. Dzięki działaniom podjętym przez Kancelarię nasi klienci zyskali unieważnienie umowy kredytu frankowego i znaczny zwrot od instytucji finansowej. Sprawdź, jakie ustalenia sądu doprowadziły do tak korzystnego wyroku.

Okoliczności faktyczne sprawy i treść umowy

W dniu 24 sierpnia 2005 roku nasi klienci zawarli z pozwanym bankiem umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny udzielonego w walucie wymienialnej, z oprocentowaniem zmiennym, spłacanego w ratach annuitetowych. Kwotę udzielonego kredytu uzgodniono na 110 120 CHF, a przeznaczeniem kredytu miał być zakup domu jednorodzinnego.

Powodowie spłacali kredyt tak, jak było ustalone w umowie – w złotówkach. Nasi klienci nie zdecydowali się na zawarcie umowy kredytu złotowego z pozwanym bankiem, ponieważ w czasie rozmowy w placówce pracownik zachęcał ich do zaciągnięcia kredytu we franku. Tłumaczono, że jest to bardzo korzystny produkt z uwagi na możliwość wzięcia większej kwoty przy zdecydowanie niższych ratach w porównaniu z kredytem złotowym. 

Podkreślenia wymaga fakt, że nasi klienci wnioskowali o wypłatę kredytu w PLN i ich intencją było uzyskanie kredytu złotówkowego. Przy zawarciu umowy powodom nie wyjaśniono, jakie kursy będą stosowane przy przeliczeniu kwoty kredytu oraz rat. Zdawali sobie sprawę, że saldo zadłużenia będzie wyrażone we frankach szwajcarskich, wiedzieli również, że raty będą wyrażone we franku, uzyskali jednak informację, że spłaty mogą następować wyłącznie w złotych polskich. Nie wiedzieli, że pozwany bank posługuje się własnymi tabelami kursów.

Powodowie byli świadomi zmienności kursów walut, jednak pozostawali w przekonaniu o stabilności kursu franka szwajcarskiego i opłacalności kredytu walutowego. Nie zastanawiali się nad ryzykami związanymi ze zmianą kursu walut, ponieważ pracownik banku zapewniał, że ryzyko nie jest wysokie z powodu stabilności waluty CHF. W czasie rozmów z pracownikami banku powodom nie przedstawiano historycznego kursu franka, nie wykonywano również symulacji obrazujących, jak będzie się zmieniać ich zobowiązanie w przeliczeniu na PLN przy wzroście kursu franka. Umowa była przygotowana na ogólnie obowiązującym wzorcu.

Powodowie uzyskali wiedzę o abuzywności klauzul denominacyjnych z mediów, zasięgnęli następnie porady prawnej w naszej Kancelarii, po czym zdecydowali się wystąpić z roszczeniami do sądu i walczyć o unieważnienie bądź odfrankowienie kredytu.

Abuzywność kluczowych klauzul

W sprawie o sygn. akt I C 175/22 sąd – po przeanalizowaniu treści złożonego pozwu i innych szczegółów sprawy – wskazał, że poza podstawowymi parametrami kredytu postanowienia umowne nie były indywidualnie uzgadniane. W szczególności dotyczy to spłaty w PLN. Fakt, że taka możliwość istniała, nie świadczy o tym, by wybór waluty objęty był procesem indywidualnego uzgodnienia.

Wzór wniosku obejmował wskazanie rachunku u pozwanego. Powodowie zaprzeczali, by byli informowani o możliwości wyboru – dowiedzieli się jedynie, że pieniądze będą ściągane z rachunku prowadzonego w złotówkach. Z całą pewnością też ani w informacjach, ani w umowie, nie wskazano, że określenie rachunku determinuje złotowy charakter i konieczność przeliczania spłat.

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia wskazał również, że klauzula przeliczeniowa wpływająca bezpośrednio na wysokość świadczeń stron umowy stanowiła element określający wysokość tych świadczeń, więc wprost określała główne świadczenie kredytobiorców.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że umowa kredytu będąca przedmiotem oceny w tej sprawie jest nieważna.

Wyrok utrzymany w duchu ochrony konsumentów

Po rozpoznaniu sprawy w dniu 27 marca 2023 roku zapadł wyrok kończący postępowanie. Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny, w składzie, którego przewodniczącym była sędzia Katarzyna Sznajder, ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny zawarta 24 sierpnia 2005 roku pomiędzy powodami a pozwaną Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna.

Dodatkowo sąd zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 55 546,86 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 grudnia 2022 roku.

Pomoc frankowa przynosi wymierne efekty. Jeśli cały czas zastanawiasz się, czy warto wziąć sprawy w swoje ręce i pozwać bank, skorzystaj z porady prawnej.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu