UDOSTĘPNIJ

Pracowity czas dla Sądu Najwyższego

2020-10-30

W ostatnich miesiącach wiele się dzieje na salach sądowych w prowadzonych sprawach frankowych. W efekcie zapada coraz więcej orzeczeń, które w zdecydowanej większości są korzystne dla kredytobiorców. Nie próżnuje również Sąd Najwyższy, który w krótkim czasie kilkukrotnie zajmował się sprawami dotykającymi umów kredytowych powiązanych z walutą obcą.

Porażka Deutsche Bank S.A. przed Sądem Najwyższym

Nie sposób nie rozpocząć rozważań od zagadnienia, które najbardziej elektryzowało świat frankowiczów. Mianowicie chodzi o sprawę prowadzoną pod sygnaturą akt I CSK 519/19, w której Sąd Najwyższy rozpoznawał skargę kasacyjną, wniesioną przez kredytobiorców Deutsche Bank S.A. od niekorzystnego dla nich wyroku. Dla osób śledzących orzecznictwo spraw frankowych jasnym było, iż orzeczenie będzie miało niezwykle istotne znaczenie. Wynikało to z faktu dużej rozbieżności wyroków zapadających w sprawach, w których kredytobiorcy występowali przeciwko Deutsche Bank S.A. Stanowisko Sądu Najwyższego miało wpłynąć na kształtowanie się linii orzeczniczej w tych niezwykle trudnych sporach.

15 października Sąd Najwyższy po rozpoznaniu skargi kasacyjnej uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 marca 2019 r. (sygn. akt I ACa 681/18) i przekazał ją do ponownego rozpoznania. Jak zauważył SN, Sąd Apelacyjny nie ustalił czy wypłacone przez bank złotówki w ogóle świadczone były na podstawie umowy kredytowej. Postępowanie sądowe obejmowało roszczenie pieniężne o zapłatę, nie dotyczyło roszczenia o ustalenie nieważności, tak więc kwestia prawidłowej wypłaty środków przez bank i ich podstawy ma znaczenie. Bez wątpienie uchylenie wadliwego wyroku dotykającego problematyki kredytów denominowanych udzielanych przez Bank Deutsche S.A. może cieszyć, ale nie jest to radość bezwzględna. Niestety Sąd Najwyższy w swych rozważaniach nie podjął tematyki nieważności tego rodzaju umów. Zatem nie zostało poruszone zagadnienie najbardziej istotne dla osób uwikłanych w kredyty denominowane.

Fatalne wieści dla mBanku S.A. oraz Banku BPH S.A.

mBank S.A. notuje kolejne przegrane zarówno przed sadami pierwszej jak i drugiej instancji. Fatalna passa został podtrzymana także przez Sąd Najwyższy. 30 września 2020 r. SN w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt I CSK 556/18 oddalił skargę kasacyjną mBanku. W omawianej sprawie kredytobiorcy wnieśli powództwo o uznanie za niedozwolone postanowień, znajdujących się w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. SOKiK w wyroku z dnia 19 kwietnia 2016 r., sygn. akt XVII AmC 2939/14, uznał jedno z postanowień za niedozwolone i zakazał Pozwanemu wykorzystywania w obrocie z konsumentami. Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt VII ACa 1036/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku. Ze stanowiskiem sądów zgodził się też Sąd Najwyższy oddalając skargę kasacyjna mBanku.

W połowie października mBank otrzymał kolejny cios. Otóż nie została przyjęta do rozpoznania jego skarga kasacyjna wniesiona od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. akt I ACa 1409/18 (sygn. akt II CSK 216/20). Tym samym zakończyły się trzy etapy postępowania, w którym Sąd odfrankowił umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.
Kolejnym przegranym w sporach z frankowiczami jest również Bank BPH S.A. Sąd Najwyższy w dniu 23 października 2020 r. (sygn. akt I CSK 179/20) przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną wniesioną przez kredytobiorców od kuriozalnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie (sygn. akt I ACa 265/19). SA uznał, iż umowa kredytu indeksowanego udzielonego przez poprzednika prawnego Banku BPH S.A., tj. GE Money S.A., jest co prawda nieważna, ale powództwo zasługuje na oddalenie, gdyż w jego ramach kredytobiorcy żądali wyłącznie odfrankowienie umowy kredytowej.

Opisane wydarzenia jasno obrazują, iż walka w sprawach frankowych jest opłacalna do samego końca. Instytucje finansowe dysponują coraz mniejszym zasobem argumentów i regularnie przegrywają w sądach. Pozwanie banku o ustalenie nieważności, unieważnienie bądź odfrankowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego stanowi realną drogę do wyjścia z zadłużenia przez każdego frankowicza.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy