UDOSTĘPNIJ

Wygrana przed Sądem Okręgowym w Katowicach w sprawie przeciwko mBank S.A. stała się faktem

2022-06-06

Nasza Kancelaria frankowa ma na swoim koncie wiele sukcesów w sprawach kredytów frankowych przeciwko mBank S.A. Niedawno do grona zadowolonych frankowiczów dołączyły kolejne osoby. Wyrok ustalający nieważność kredytu MULTIPLAN stwarza perspektywę korzystnego zakończenia sprawy dla kolejnych kredytobiorców.

Stan faktyczny sprawy

Nasi Klienci w 2008 roku w celu zakupu lokalu mieszkalnego zwrócili się do losowo wybranego BRE Bank S.A. (obecnie instytucja działa jako mBank S.A.) z wnioskiem o przedstawienie oferty kredytowej. Pracownik banku zaprezentował ofertę kredytu w CHF, wskazując, że tego typu kredyty są bardzo popularne. Powodów zapewniano o bezpieczeństwie i stabilności waluty CHF. Z tych względów produkt miał być niezwykle opłacalny.

Przy omawianiu oferty nie podejmowano tematu ryzyka walutowego ani stosowania przez bank dwóch kursów franka (kursu kupna i kursu sprzedaży) czy obowiązywania tabeli kursowej banku. Powodowie nigdy nie otrzymali projektu umowy, z którym mogliby zapoznać się w domu. Pracownik wykluczył możliwość negocjowania umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy przewalutowanie kredytu waloryzowanego na złotowy odbywać się miało po kursie sprzedaży dotychczasowej waluty kredytu według tabeli kursowej banku z dnia i godziny przewalutowania. Od tabeli kursowej były uzależnione również inne kluczowe dla zobowiązania wartości.

Powodowie umowę podpisali w oddziale Banku w umówionym terminie. Projekt umowy był już przez Bank przygotowany – nasi Klienci mieli go jedynie podpisać. Powodowie przeczytali pobieżnie umowę, ale polegali przede wszystkim na profesjonalizmie banku. Odbyli tylko dwa spotkania – informacyjne i w sprawie podpisania umowy.

Rozważania prawne

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy i zebranych dokumentów sąd stwierdził, że postanowienia spornej umowy nie stanowią jednoznacznego, możliwego do zweryfikowania przez kredytobiorcę sposobu określenia zasad ustalania wysokości jego głównego świadczenia – czyli zakresu zobowiązania wobec banku z tytułu udzielonego kredytu.

Umowa zawiera odesłanie do tabeli kursów walut obcych ustanawianej przez bank, nie wskazując w żaden sposób warunków ustalania kursów i pozostawiając to do wyłącznej dyspozycji banku. Zastosowanie w umowie kursu kupna i sprzedaży CHF dla ustalenia równowartości kwoty udzielonego kredytu oraz określenia salda zobowiązań kredytobiorcy i wysokości rat spłaty kredytu dawało instytucji dodatkowy, nieuzasadniony zysk i co za tym idzie skutkowało wzrostem zobowiązań kredytobiorcy.

Nawet gdyby kurs franka szwajcarskiego nie uległ zmianie w trakcie wykonywania umowy, obowiązkiem kredytobiorcy była zapłata z tytułu kapitału kredytu kwoty wyższej niż uzyskana oraz odsetek od różnicy tych kwot. Takie postanowienia stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interesy kredytobiorców będących konsumentami, ponieważ umożliwiają bankowi dowolne ustalanie kursów kupna i sprzedaży waluty na potrzeby rozliczeń kredytowych, a także wiążą się z nieuzasadnionym zwiększeniem zobowiązania powodów oraz zysku banku.

Podkreślenia wymaga fakt, że sporne klauzule nie były indywidualnie uzgodnione z powodami, lecz pochodziły z przygotowanego przez bank wzorca umowy, a kredytobiorcy nie mieli żadnego wpływu na sposób ustalania przez bank kursów franka szwajcarskiego.

Sąd nie miał również wątpliwości, że skutkiem wyeliminowania z umowy klauzul waloryzacyjnych ze względu na ich abuzywność jest zmiana głównego przedmiotu umowy.

Wyrok jednoznacznie na korzyść Klientów naszej Kancelarii Frankowej

Sąd Okręgowy w Katowicach wydanym wyrokiem ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna. Na tej podstawie zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 89 390,46 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W ten sposób uznana została nasza argumentacja w przedmiocie błędnego skonstruowania umowy kredytu. Klauzule abuzywne, które znalazły się w jej treści, uniemożliwiły dalsze wykonywanie zobowiązania, sprawiając, że unieważnienie kredytu w CHF stało się jedynym dostępnym rozwiązaniem.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy