UDOSTĘPNIJ

Jest nowy wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach – umowa kredytu w CHF od Banku Millennium uznana za nieważną

2023-03-21

Sprawy o unieważnienie umowy kredytu w CHF bardzo często są prowadzone przeciwko Bankowi Millennium. W czasach największej popularności zobowiązań frankowych to właśnie ta instytucja finansowa była jedną z najchętniej wybieranych przez osoby wnioskujące o kredyt. Nasza Kancelaria kolejny już raz osiągnęła sukces w sporze z bankiem Millennium. Poznaj szczegóły sprawy i sprawdź, czy również w Twoim przypadku warto rozważyć złożenie pozwu frankowego.

Bank Millennium nie dochował należytej staranności podczas zawierania umowy o kredyt frankowy

Powódka zgłosiła się do nas w sprawie kredytu w CHF, który zaciągnęła w celu uzyskania środków na zakup pierwszego mieszkania. Ze względu na niski dochód nie miała zdolności kredytowej na zaciągnięcie zobowiązania w złotych. Dodatkowo w tamtym czasie kredyty frankowe były bardzo popularne. To dodatkowo przekonało ją do zainteresowania się tego typu produktami.

Ofertę kredytową przedstawiono powódce jako stabilną i bezpieczną. Wiązała się z niskimi ratami kredytowymi, na które nasza klientka mogła sobie pozwolić. Powódka nie zastanawiała się nad mechanizmem indeksowania zastosowanym w umowie. Nie wiedziała o stosowaniu przez bank dwóch mierników wartości – kursu kupna i kursu sprzedaży franka szwajcarskiego – ani że to bank będzie ustalał ich wysokość.

Pracownik banku zapewniał powódkę, że frank szwajcarski jest stabilną i bezpieczną walutą – stabilniejszą niż polski złoty – dlatego powódka nie brała pod uwagę ryzyka kursowego. Treść umowy przygotował bank. Powódka nie miała wpływu na treść postanowień ani możliwości ich negocjowania. W chwili zawierania umowy nasza klientka nie rozróżniała też pojęć WIBOR i LIBOR. Zdawała sobie sprawę, że zmiana kursu waluty wpłynie na wysokość raty kredytowej, ale nie wiedziała, że wpłynie również na wysokość kapitału kredytu.

Kredyt był indeksowany do CHF po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium S.A. w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

Powódka zwróciła się do nas z prośbą o analizę umowy pod kątem występowania w niej postanowień niedozwolonych. Okazało się, że zasadne jest złożenie pozwu frankowego.

Sąd nie miał wątpliwości co do abuzywności kluczowych dla stosunku prawnego klauzul

Po przeanalizowaniu sprawy sąd podkreślił, że postanowienia spornej umowy dotyczące kursów sprzedaży i kupna CHF niewątpliwie przyznawały pozwanemu bankowi uprawnienie do jednostronnego wpływania na wysokość ustalonych w umowie świadczeń stron. Tabela była opracowywana przez pozwany bank, co oznacza, że wyłącznie jednej stronie stosunku prawnego przyznane zostało uprawnienie do samodzielnego określania wartości czynnika wpływającego na wysokość świadczeń stron. W spornych umowach nie zostały sprecyzowane przesłanki ustalania kursów kupna i sprzedaży CHF ani terminy, w jakich ustalana jest wysokość kursów.

W rozpoznawanej sprawie pozwany nie wykazał faktu indywidualnego uzgodnienia kwestionowanych postanowień umowy z powódką. Z tego powodu zasadne było stwierdzenie ich abuzywności.

Po usunięciu z umowy zawartych przez strony niedozwolonych postanowień obowiązywanie jej w dalszym ciągu nie było możliwe. Wyłączenie mechanizmu waloryzacji i pominięcie odesłania do gotówkowego kursu kupna franka czyniło niemożliwym określenie podlegającej wypłacie w złotych kwoty kredytu udzielonego we frankach. Bez zastosowania przewidzianego w umowie narzędzia waloryzacji i gotówkowego kursu sprzedaży franka nie dało się też określić wysokości zobowiązań kredytobiorcy płatnych w złotych jako równowartość raty w walucie obcej.

Wyrok po myśli naszej klientki

Po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt II C 290/22 Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny, w składzie, którego przewodniczącym była sędzia Adrianna Wziętal, w dniu 6 lutego 2023 roku ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 2 czerwca 2008 roku między powódką a pozwanym Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie jest nieważna.

To nie jedyne korzyści płynące z orzeczenia. Sąd zasądził też od pozwanego na rzecz powódki kwotę 6 434 złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok kolejny już raz potwierdza, że sądy stoją po stronie frankowiczów. Darmowa analiza umowy frankowej pozwoli Ci zweryfikować, czy również w Twojej sprawie istnieją szanse na unieważnienie bądź odfrankowienie kredytu. Skontaktuj się z nami i omów szczegóły swojej umowy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy