UDOSTĘPNIJ

Kolejna umowa kredytu frankowego od banku Millennium uznana za nieważną

2023-03-16

Nasza kancelaria regularnie zajmuje się prowadzeniem spraw przeciwko bankowi Millennium dotyczących kredytów frankowych. Wydaje się, że abuzywność klauzul stosowanych w umowach zawieranych z konsumentami przez tę instytucję finansową nie budzi wątpliwości. Potwierdzeniem jest kolejne unieważnione zobowiązanie. Przedstawiamy szczegóły sprawy.

Podczas ustalania warunków umowy doszło do licznych nieprawidłowości

Sprawa naszych klientów nie miała typowego przebiegu. W 2007 roku powodowie mieli zaciągnięty kredyt indeksowany do CHF, ale dowiedzieli się, że w umowie łączącej ich z Alior Bankiem oprocentowanie nie jest atrakcyjne i na rynku można uzyskać korzystniejszy kredyt.

W związku z tym udali się do Open Finance, gdzie poprosili o znalezienie kredytu powiązanego z frankiem, ale z marżą niższą niż w umowie łączącej ich z Alior Bankiem. Doradca przedstawił im kredyt indeksowany w Millenium jako najkorzystniejszy w ich sytuacji. Nasi klienci nie dopytywali o inne możliwości, skoro uzyskali informacje od doradcy, że propozycja im przedstawiona jest najlepszą.

Wszystkie informacje wstępne przedstawiał powodom doradca z Open Finance, ale wniosek o kredyt powodowie wypełniali w banku. Pozwany wydał pozytywną decyzję kredytową i przyznał im finansowanie w łącznej kwocie 119 tys. złotych.

Kredyt był indeksowany do CHF po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według tabeli kursów walut obcych obowiązującą w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

Sąd dopatrzył się abuzywności klauzul

Rozpatrzeniem pozwu w sprawie o sygn. akt I C 163/22 zajął się Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Kluczowe dla naszych klientów było ustalenie, czy zasadne jest unieważnienie kredytu frankowego.

W uzasadnieniu orzeczenia sąd zwrócił uwagę, że w regulaminie stanowiącym część umowy brak jest jakichkolwiek podstaw, którymi bank miał się kierować przy ustalaniu kursów. Nie ma również przepisów, które wpływają na sposób określania kursu przez pozwanego. Skład orzekający zwrócił uwagę, że bank nie ma wpływu na wysokość kursów stosowanych na rynkach walutowych, jednak sposób określania kursów stosowanych przez bank dla poszczególnych transakcji w świetle umowy jest niczym nieograniczony.

Zdaniem Sądu Okręgowego waluta indeksacji oraz oprocentowanie obliczane w sposób charakterystyczny dla tej waluty to podstawowe elementy umowy. Nieważność postanowień dotyczących przeliczania kwoty kredytu na walutę polską musi zatem oznaczać nieważność umowy w całości – ze względu na brak jej istotnych postanowień.

Zdaniem Sądu zasadniczą przesłanką abuzywności klauzul indeksacyjnych jest przyznanie przedsiębiorcy prawa do jednostronnego kształtowania wysokości świadczeń stron umowy, które może być wykorzystane do zawyżenia świadczeń konsumenta. Dotyczy to wysokości odsetek obliczanych w walucie indeksacji w oparciu o podwyższoną kwotę kapitału, jak i wysokości rat kapitałowo-odsetkowych wyrażonych w złotych.

Na skutek wszystkich tych wniosków argumenty podniesione przez pomoc dla frankowiczów zyskały uznanie sądu rozpatrującego sprawę.

Wyrokiem ustalono nieważność umowy

W obliczu tak poczynionych ustaleń prawnych i faktycznych rozstrzygnięcie stanowiło formalność. 24 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Sosnowcu, I Wydział Cywilny, w składzie, którego przewodniczącym była sędzia Agnieszka Biel, ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 6 sierpnia 2007 roku jest nieważna.

Sąd dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 35 063,93 złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 lipca 2022 roku do dnia zapłaty. Naszym klientom przyznano również zwrot kosztów procesu. Z tego tytułu sąd zasądził na ich rzecz od pozwanego solidarnie kwotę 6 417 złotych.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy