UDOSTĘPNIJ

Kolejna unieważniona umowa od Raiffeisen Bank International AG

2023-09-22

Passa sukcesów frankowiczów trwa w najlepsze. Dowodem na to są kolejne wygrywane przez naszą Kancelarię sprawy. Na początku września pokonaliśmy Raiffeisen Bank International AG. Sprawdź, dlaczego umowa o kredyt hipoteczny zawarta z tą instytucją okazała się nieważna.

Bank dopuścił się licznych nieprawidłowości

W 2008 roku powodowie poszukiwali źródła finansowania w złotówkach, ponieważ chcieli nabyć prawo własności nieruchomości gruntowej (działki), pokryć opłaty okołokredytowe i refinansować wydatki na cele mieszkaniowe. Z tego powodu zdecydowali się na złożenie wniosku kredytowego do poprzednika prawnego pozwanego banku.

Na podstawie umowy kwota kredytu wyniosła 130 000 złotych i została wypłacona jednorazowo, podlegając następnie przeliczeniu na CHF według kursu kupna waluty obcej z tabeli kursów obowiązującej w banku w dniu wypłaty środków w momencie dokonywania przeliczeń kursowych. Na tej samej zasadzie przeprowadzano przeliczenie należnych rat.

Powodowie nie mieli świadomości, w jaki sposób dojdzie do powyższych przeliczeń. W szczególności nie wiedzieli, że uwzględniony zostanie kurs kupna waluty kształtowany jednostronnie przez bank w dacie uruchomienia kredytu. Nie został im wytłumaczony sposób ustalenia wysokości kursu kupna CHF obowiązującego u strony pozwanej w tym czasie, jak i kursu sprzedaży stosowanego do przeliczenia spłaty każdorazowej raty. Konsumenci nie wiedzieli, gdzie się on znajduje, co to jest tabela kursowa banku i nie mieli wpływu na jego wysokość. Nie rozumieli, po co dochodzi do przeliczenia wypłaconej im kwoty w złotówkach na franki szwajcarskie.

Po znacznym wzrośnie kursu franka szwajcarskiego – a co za tym idzie również rat kredytu – powodowie zdecydowali się szukać pomocy. Po przeanalizowaniu umowy skierowaliśmy sprawę do sądu.

Sąd nie miał wątpliwości, że w umowie znalazły się klauzule abuzywne

Analiza sprawy doprowadziła sąd do wniosku, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Analiza zgromadzonego w sprawie frankowej materiału dowodowego oraz zrekonstruowany na jej podstawie stan faktyczny pozwoliły zdaniem Sądu na stwierdzenie, że w dacie akceptacji kontraktu:

  • umowa zawarta przez powodów z pozwanym bankiem została nawiązana przy wykorzystaniu wzorca umownego, który wbrew przepisom nie został dostarczony konsumentowi przed podpisaniem, tak aby możliwe było swobodne przeanalizowanie jego treści i weryfikacja;
  • wzorzec umowny został sformułowany przez stronę pozwaną w sposób niejednoznaczny i niezrozumiały, a także nie podlegał tłumaczeniom powodom w sposób rzetelny;
  • przedmiotowa umowa zawierała niedozwolone postanowienia umowne tj. nieuzgodnione indywidualnie z powodami, dotyczące głównych świadczeń stron (w tym przede wszystkim salda kredytu – sposobu jego przeliczenia i przesłanek wahań, braku wpływu na datę przeliczenia, wysokości poszczególnych rat), kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z naturą stosunku umownego, dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające ich interesy (powodowie zostali obciążeni nieświadomie jednostronnym ryzykiem kursowym i ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych, dodatkowo z wykorzystaniem przez kredytodawcę tzw. spreadu).

W wyroku ustalono nieważność zobowiązania

Z tych względów Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny w składzie, którego przewodniczącym była sędzia del. Alicja Węglowska, 12 września 2023 wydał końcowy wyrok w sprawie o sygn. akt I C 916/21.

W orzeczeniu ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 27 lutego 2008 roku przez powodów z EFG Eurobank Ergasias S.A., którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził od strony pozwanej Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powodów łącznie kwotę 7417 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy