UDOSTĘPNIJ

Kolejny sukces w sprawie przeciwko Bankowi Millennium stał się faktem

2023-01-12

Pod koniec roku odnieśliśmy kolejne zwycięstwo w sporze sądowym z Bankiem Millennium. Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że zawarta przez naszych Klientów umowa kredytu frankowego jest nieważna. Sprawdź podstawy orzeczenia i zweryfikuj swoje szanse w sporze.

Nieuczciwe praktyki Banku Millennium w zakresie spraw frankowych

W 2007 roku powodowie poszukiwali środków finansowych na budowę domu jednorodzinnego. Była to pierwsza umowa kredytu hipotecznego i pierwszy kredyt powiązany z walutą obcą.  Pozwany Bank Millennium S.A. był jedynym bankiem, w którym nie odrzucono ich wniosku o kredyt w złotówkach. Mimo to po złożeniu dokumentów okazało się, że powodowie nie mają zdolności kredytowej do zaciągnięcia takiego kredytu.

Przed zawarciem umowy powodowie uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami Banku. Powodowie wiedzieli, że w związku ze zmianą kursu franka szwajcarskiego może zmieniać się wysokość raty kredytu, jednak nie mieli wiedzy, że zmienić może się też saldo. Nie opisano negatywnych cech kredytu, a doradca kredytowy wskazywał, że wahania franka mogą oscylować w granicach od 5 do 10 procent.

W umowie kredytu nie można było wprowadzać żadnych zmian – był to gotowy wzór.

Powodowie ostatecznie zaciągnęli kredyt na kwotę 202 000 złotych na okres 324 miesięcy w ratach równych na budowę domu. Zgodnie z § 7 ust. 1 umowy kredytobiorca zobowiązał się spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z tabelą kursów walut obcych Banku Millenium SA.

Wszystkie okoliczności sprawy uzasadniały skierowanie jej na drogę postępowania sądowego.

Naruszenia skutkowały ustaleniem nieważności umowy 

W dniu 14 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny, w którego składzie przewodniczącym była sędzia Agnieszka Bedyńska-Abramczyk, ustalił w sprawie o sygn. akt XXIV C 1842/20, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w dniu 5 lipca 2007 roku pomiędzy powodami a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna.

Z tego powodu sąd zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 206 864,58 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd obciążył również kosztami procesu w całości pozwany Bank Millennium, pozostawiając szczegółowe wyliczenie tych kosztów referendarzowi sądowemu.

Wyrok został oparty na logicznych argumentach

Sąd w uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że w niniejszej sprawie kredytobiorcy nie zostali właściwie poinformowani o ryzyku kursowym, ponieważ w przedstawianych im informacjach wykluczono silną deprecjację waluty krajowej w stosunku do waluty, w której pozwany udzielił kredytu, bezpodstawnie zakładając, że kurs franka szwajcarskiego nie może zasadniczo wzrosnąć w stosunku do kursu z daty zawarcia umowy.

Bank jako przedsiębiorca i podmiot działający na rynku finansowym powinien zakładać, że w okresie kilkudziesięciu lat kredytowania mogą mieć miejsce wydarzenia, w tym poważne kryzysy ekonomiczne, wpływające na wzrost kursów walut obcych i spadek wartości złotówki.

Z tych przyczyn kredytobiorcy nie dysponowali odpowiednimi informacjami, których powinien udzielić im pozwany tak, aby mogli podjąć świadomą i rozważną decyzję o zawarciu umowy kredytu. W konsekwencji postanowienia umowy kredytu, w których występuje element ryzyka kursowego, a więc określające kwotę kredytu we frankach szwajcarskich oraz klauzule przeliczeniowe odsyłające w przypadku wypłaty, jak i spłaty kredytu w innej walucie niż waluta kredytu do tabel kursowych banku podlegają ocenie w kontekście naruszenia dobrych obyczajów i interesów konsumenta, ponieważ nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Po dokładnej analizie treści umowy sąd wskazał, że zawierała ona klauzule abuzywne, które podlegały wyeliminowaniu z jej treści jako sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające prawa konsumenta jako strony słabszej.

Po ich wyeliminowaniu nie da się utrzymać umowy w mocy, ponieważ zmieniłaby ona całkowicie swój charakter.

Powodowie jako konsumenci świadomi skutków upadku umowy konsekwentnie wnieśli o ustalenie, że umowa również z tych przyczyn jest nieważna.

Uwzględnienie żądania strony powodowej i wyeliminowanie klauzul abuzywnych powodowało konieczność unieważnienia umowy we frankach i stwierdzenia końca jej obowiązywania ze wszystkimi tego skutkami.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy