UDOSTĘPNIJ

SO w Siedlcach zasądził na rzecz naszych klientów wysoki zwrot od Banku BPH S.A.

2023-01-18

Cały czas przybywa wygranych przez naszych klientów spraw przeciwko Bankowi BPH S.A. Umowa, którą instytucja przedstawiała do podpisu swoim klientom, nosiła znamiona uznania jej za abuzywną. Potwierdzenie naszej argumentacji przez sąd wiązało się z uwolnieniem kredytobiorców od zobowiązania i zasądzeniem wysokiego zwrotu.

Okoliczności podpisania umowy o kredyt w CHF

Powodowe złożyli w GE Money Banku S.A. z siedzibą w Gdańsku (obecnego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku) wniosek o udzielenie kredytu hipotecznego w wysokości 207 tysięcy złotych na zakup mieszkania na rynku pierwotnym. Chcieli go spłacić w ciągu 30 lat. Powodowie wnioskowali o kredyt udzielony w złotych polskich, indeksowany kursem franka szwajcarskiego (CHF).

Kredytobiorcy podpisali oświadczenie, że przedstawiono im ofertę kredytu hipotecznego w PLN, jednak mimo to zdecydowali się oni na kredyt w walucie obcej, będąc poinformowani o ryzykach związanych z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej.

Wypłata kwoty kredytu miała być dokonywana przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy prowadzony w banku krajowym, a każdorazowo wypłacana kwota złotych polskich miała być przeliczana na walutę, do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna waluty kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku, obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank. Oprocentowanie kredytu ustalono jako zmienne.

Po latach spłaty kredytobiorcy zdecydowali się na analizę swojej umowy pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych. Pomoc frankowa sprawiła, że podjęli decyzję, aby pozwać bank i walczyć o swoje prawa przed sądem.

W sprawie zaszły przesłanki unieważnienia umowy

Analizując sprawę o sygn. akt I C 1230/20 sąd okręgowy wskazał, że brak indywidualnego uzgodnienia kwestionowanych przez powodów postanowień umownych wynika już z samego sposobu zawarcia umowy.

Umowa kredytu została zawarta przez osoby fizyczne z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie stosowanego przez bank wzorca umownego i oświadczenia o ryzyku, na których treść kredytobiorcy nie mieli wpływu. Powodowie mogli jedynie zdecydować, czy do takiej umowy przystępują, wskazać jaką kwotę kredytu chcieliby uzyskać, jaka miałaby być waluta indeksacji oraz jaki będzie okres spłat. Możliwość wyboru wymienionych elementów nie oznacza jednak, że sama konstrukcja indeksacji została uzgodniona indywidualnie.

Powodowie nie negocjowali warunków umowy, a pracownik banku nie informował ich o takiej możliwości. Kredytobiorcy podpisali przygotowany przez pracownika banku gotowy dokument umowy kredytu, który nie był z nimi szczegółowo omawiany. W toku postępowania pozwany nie wykazał, aby istniały okoliczności odmienne. Z przedłożonych w sprawie dokumentów nie wynika też, aby kredytobiorcy mieli realny wpływ na treść zawieranej umowy kredytowej bądź by wyjaśniono im proces mechanizmu ustalania kursów walut obcych oraz przeliczania ich zobowiązania – najpierw przy wypłacie środków kredytowych, a następnie, przy ich spłacie.

Sąd rozpoznający niniejszą sprawę – w związku z bezskutecznością zawartych w niej zapisów w rozumieniu przyjętym w art. 3851 § 1 k.c. – dostrzegł nieważność umowy podpisanej przez powodów i poprzednika prawnego pozwanego.

Sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść naszych klientów

Na tej podstawie Sąd Okręgowy w Siedlcach, Wydział I Cywilny, 25 października 2022 r. w składzie, którego przewodniczącym była sędzia Joanna Kraśnik – Mazurek zasądził od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz powodów łącznie 264 443,42 złote z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W wyroku dodatkowo przyznano powodom od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku łącznie kwotę 16 817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Nasi klienci uzyskali korzystne dla nich rozstrzygnięcie. Chcesz dołączyć do grona frankowiczów, którzy uwolnili się już od zobowiązania? Dobrym rozwiązaniem będzie darmowa analiza umowy frankowej. W ten sposób dowiesz się, czy w Twojej umowie kredytu znajdują się klauzule abuzywne i sprawdzisz, czy warto pozwać bank.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu