UDOSTĘPNIJ

Umowa kredytu frankowego „Multiplan” od mBanku kolejny raz nieważna

2024-03-07

Kredyt „Multiplan” to jeden z najpopularniejszych wzorów umownych wśród frankowiczów. W treści znajdują się jednak liczne nieuczciwe postanowienia, które sprawiają, że konsumenci mogą walczyć o unieważnienie zobowiązania. Szanse na powodzenie są spore, co potwierdzają kolejne korzystne dla kredytobiorców wyroki.

Główne zarzuty wobec banku to nieuczciwe warunki i niedopełnienie obowiązków informacyjnych

W sprawie, której szczegóły prezentujemy w artykule, nasi Klienci zawarli umowę kredytu, żeby sfinansować budowę domu.

Zdolność kredytowa powodów różniła się w CHF i PLN – w CHF była znacznie wyższa. Pozwany zapewniał, że frank szwajcarski to bardzo stabilna waluta. Kredytobiorcom nie przedstawiono wad i słabych stron kredytu walutowego. Nie zostali poinformowani, czym jest spread walutowy, jak są tworzone i w jaki sposób korzysta się z tabel kursowych oraz o ryzyku kursowym. Powodowie nie wiedzieli w szczególności, że wahania CHF wpłyną na wysokość zadłużenia.

Nasi Klienci otrzymali umowę kredytu przy jej podpisaniu. Zostały im wskazane miejsca, gdzie mają podpisać i parafować umowę. Zapoznali się z jej treścią zaraz przed podpisaniem. Pracownik banku prosił o sprawdzenie poprawności ich danych. Powodowie nie mogli negocjować postanowień umowy i oświadczeń. Podeszli do umowy jak do umowy rachunku bankowego – to znaczy, że należy ją podpisać i nie podlega negocjacji.

W umowie dodatkowo znalazł się zapis, że raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Ogół tych okoliczności sprawił, że nasi Klienci zdecydowali się przeprowadzić analizę umowy. Okazało się, że istnieją przesłanki do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, co uczyniliśmy.

Frankowicze cieszą się z korzystnego dla nich wyroku

Decyzja o wniesieniu pozwu do sądu była dobra. Po jego rozpatrzeniu Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, w składzie, którego przewodniczącą była sędzia Joanna Karczewska, nie miał wątpliwości co do oceny sprawy o sygn. akt XXVIII C 5027/21.

W wyroku wydanym 5 października 2023 roku:

  • ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta między powodami a BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie mBank S.A. w Warszawie) jest nieważna w całości;
  • zasądził od mBank S.A. w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 258 668,68 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie;
  • zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sąd potwierdził abuzywność klauzul

W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał powody, dla których w niniejszej sprawie zasadne stało się unieważnienie umowy.

Przede wszystkim skład orzekający w pełni podzielił ugruntowany już w orzecznictwie pogląd, że niejasny i niepoddający się weryfikacji mechanizm ustalania przez bank kursów waluty, pozostawiający bankowi swobodę, jest w sposób oczywisty sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta, a klauzula, która nie zawiera jednoznacznej treści i przez to pozwala na pełną swobodę decyzyjną przedsiębiorcy w kwestii bardzo istotnej dla konsumenta, dotyczącej kosztów kredytu, jest klauzulą niedozwoloną. Wskazał również, że niewątpliwie narusza dobre obyczaje całkowite i nieograniczone obciążenie konsumenta ryzykiem zmiany kursu walut.

Powodowie nie zostali prawidłowo informowani o realnej skali ryzyka, z jakim związany jest mechanizm wzrostu kursu waluty na spłatę całego kapitału kredytu. Powodom nie przedstawiono symulacji, która pokazywałaby jakie kwoty musieliby uiszczać w wypadku np. ponad dwukrotnego wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Nie sposób zakładać równorzędności podmiotów w sytuacji, gdy saldo kredytu może teoretycznie rosnąć w sposób nieograniczony. Nie wskazano nigdzie wprost we wzorcu nawet szacunkowej kwoty spłaty kredytu.

Sąd stwierdził, że umowa wiążąca strony rażąco narusza interesy ekonomiczne powodów, którzy ostatecznie mieli spłacić kwotę o wiele wyższą niż wykorzystany kredyt z odsetkami i prowizją. W efekcie pozwany otrzymuje świadczenie o wiele wyższe niż suma kapitału, odsetek i prowizji, do czego nie ma żadnej podstawy w przepisach prawa.

Dodatkowo nie było wątpliwości, że kwestionowane postanowienia umowy kredytu, które wprowadzają ryzyko kursowe przez mechanizm indeksacji, stanowią klauzulę określającą główne świadczenia stron. Z tych względów zasadne stało się ustalenie nieważności umowy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu