UDOSTĘPNIJ

Masz kredyt frankowy w PKO BP? Zapoznaj się ze szczegółami wygranej przez nas sprawy

2022-09-25

Umowy kredytu frankowego Własny Kąt, którą w swojej ofercie miała Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO BP) S.A., wielokrotnie bywały już uznawane za nieważne. Nasza Kancelaria Frankowa odniosła kolejny sukces w tym zakresie!

Szczegóły dotyczące zawarcia umowy

Powódka zainteresowała się ofertą kredytową PKO BP, ponieważ miała zaufanie do dużego polskiego banku. W placówce dowiedziała się, że może otrzymać tylko kredyt we frankach szwajcarskich, a także że konieczne będzie dołączenie do umowy młodszej osoby. Powódka i jej mąż byli zapewniani o bezpieczeństwie takiego produktu. Nikt z pracowników banku nie wytłumaczył im mechanizmu przeliczania złotówek na franki. Klientów nie poinformowano o możliwości dokonywania spłat w CHF, a o sprawach frankowych dowiedzieli się z mediów.

Zgodnie z postanowieniami umowy do wypłaty kredytu bank stosował kurs kupna dla dewiz według aktualnej tabeli kursów obowiązującej w PKO S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego. O zasadach jej ustalania decydował pozwany.  

Uzasadnienie prawne

Sąd Okręgowy w Katowicach pochylając się nad sprawą frankową podkreślił, że istotą wszelkich stosunków zobowiązaniowych jest ich oparcie na zgodnej woli stron – zwłaszcza co do głównych postanowień.

Zapisy muszą być tak doprecyzowane, żeby konsument mógł je w pełni zrozumieć. Wykluczona jest akceptacja sytuacji, w której zobowiązanie kredytobiorcy w zakresie wysokości rat kapitałowo-odsetkowych zostałoby pozostawione tylko jednej stronie – bankowi – czyli silniejszemu podmiotowi, który ma nad klientami wyraźną przewagę ze względu na rozmiary i kapitał, którym dysponuje.

Aby uznać, że umowa kredytu została zawarta zgodnie z prawem, w dacie jej podpisania musi dojść do ustalenia wysokości finansowania w sposób:

  • kwotowy
  • albo poprzez zastosowanie obiektywnie weryfikowalnego mechanizmu jego waloryzacji – czyli denominacji albo indeksacji walutą obcą.

Jednocześnie zastosowanie walutowych klauzul indeksacyjnych bądź denominacyjnych musi opierać się na takiej konstrukcji, aby zmienność kursu waluty obcej została wyznaczona przez element zewnętrzy i możliwie obiektywny.

Sąd zaznaczył również, że przedmiotem zawartej pomiędzy stronami umowy był gotowy produkt oferowany przez bank.  Pozwany korzystał z wzorca umownego, co potwierdził zebrany w sprawie materiał dowodowy. Kredytobiorcy mieli możliwość podpisać go albo zrezygnować z zawarcia umowy – a więc i otrzymania niezbędnych dla nich środków. W szczególności wyłączona została możliwość negocjacji warunków kredytu frankowego.

Do dobrych obyczajów zalicza się przede wszystkim wymaganie od przedsiębiorcy wysokiego poziomu świadczonych usług oraz stosowania we wzorcach umownych takich zapisów, aby dla zwykłego konsumenta były one jasne, czytelne i proste, a ponadto by postanowienia umowne należycie zabezpieczały interesy konsumenta i odwzorowywały przysługujące mu uprawnienia wynikające z przepisów prawa.

W orzecznictwie przyjmuje się, że jako sprzeczne z dobrymi obyczajami kwalifikowane są w szczególności wszelkie postanowienia, które zmierzają do naruszenia równorzędności stron umowy, nierównomiernie rozkładając uprawnienia i obowiązki między partnerami stosunku obligacyjnego. Sąd ustalił, że właśnie taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie frankowej

Rozstrzygnięcie w pełni po myśli powodów

Z tych względów roszczenie powodów zostało uwzględnione w całości!

Kancelaria frankowa w pozwie żądała ustalenia nieważności zawartej umowy kredytu i argumentację w tym kierunku podzielił sąd. Z ostrożności procesowej zgłoszono również roszczenia ewentualne dot. ustalenia abuzywności poszczególnych postanowień. Wobec uwzględnienia roszczenia głównego, Sąd zaniechał ich rozpatrzenia.

Dzięki pomocy, jaką oferuje zespół radców prawnych specjalizujących się w kredytach frankowych, możesz liczyć na uwolnienie się od zobowiązania. Dołącz do grona zadowolonych frankowiczów, którzy doprowadzili do unieważnienia kredytu w CHF.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy