UDOSTĘPNIJ

Kredyt frankowy BPH S.A. nieważny

2022-10-15

Nasza kancelaria frankowa dopisuje na swoim koncie kolejny sukces w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. Udało się uzyskać wyrok ustalający nieważność zawartej umowy kredytu w CHF. Sprawdź, jakie są podstawy orzeczenia i przekonaj się, że Ty też masz szansę na uwolnienie się od kredytu.

Okoliczności zawarcia umowy

W 2008 roku powodowie zawarli z poprzednikiem prawnym pozwanej GE Money Bankiem S.A. umowę kredytu na kwotę 131 995,39 zł w celu pokrycia części kosztów budowy domu mieszkalnego. W treści dokumentu nie wskazano wysokości kredytu w walucie CHF, a jedynie podano, że kredyt jest indeksowany kursem CHF na warunkach określonych w umowie.

W dniu wypłaty saldo było wyrażone w walucie, do której indeksowany był kredyt według kursu kupna waluty podanego w tabeli kursów kupna-sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Bank S.A. W dalszej kolejności saldo walutowe przeliczane było dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty, do której indeksowany był kredyt, podanego we wspomnianej tabeli kursów.

Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich miała zostać przeliczona na walutę, do której indeksowany był kredyt według kursu z tabeli obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez bank.

W niniejszej sprawie podnieśliśmy zarzut nieważności umowy frankowej oraz abuzywności powyższych postanowień, przedstawiając rozbudowaną argumentację, która znalazła uznanie sądu rozpatrującego sprawę.

Wyrok korzystny dla powodów

I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Katowicach w dniu 6 października 2022 roku wydał wyrok korzystny dla naszych klientów. W sprawie o sygn. akt I C 128/22 sąd w składzie przewodniczący sędzia del. Anna Sekuła ustalił, że umowa kredytu frankowego z dnia 28 listopada 2008 r. zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdańsku a powodami jest nieważna.

Z tego powodu sąd zasądził od pozwanej łącznie na rzecz powodów kwoty 118 775,22 zł oraz 16 598,74 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Nasi klienci uzyskali również zwrot kosztów procesu. Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 6 434,00 zł z tego tytułu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Uzasadnienie prawne wydanego orzeczenia zgodne z naszą argumentacją prawną

Po szczegółowej analizie sprawy Sąd wskazał, że postanowienia umowy nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że zastosowany w jej ramach sposób ustalania kursu waluty dla kredytu hipotecznego uniemożliwiał kredytobiorcom zweryfikowanie prawidłowości określonej przez pozwanego równowartości kredytu w CHF, który został im wypłacony w złotych oraz wyliczenie poszczególnych rat kredytu.

Mimo odesłania do średniego kursu NBP wprowadzony do umowy mechanizm indeksacji nie był możliwy do zweryfikowania, zwłaszcza w zakresie sposobu ustalania marży, która odnosiła się do kursów międzybankowych. Sposób obliczania marży w ogóle nie został określony w umowie, a pozwany nie wykazał, aby powodowie przy zawarciu umowy zostali z nim zapoznani.

Sąd uznał, że postanowienia umowy kredytu wprowadzające mechanizm indeksacji ze względu na sposób określenia tego mechanizmu, tj. zapisy dotyczące sposobu wypłaty kredytu i jego spłaty są sprzeczne z naturą stosunku obligacyjnego. Z tych względów narusza on zasadę swobody umów, ponieważ analizowane postanowienia umowne określają główne świadczenia stron, tj. elementy umowy przedmiotowo istotne. Z tych względów umowa kredytu jest w całości nieważna.

W związku z unieważnieniem umowy kredytu po stronie reprezentowanych przez naszą kancelarię frankową powodów powstało uprawnienie do żądania zwrotu świadczenia spełnionego w wykonaniu tej umowy jako świadczenia nienależnego, które zostało uznane za zasadne. Nasi klienci uwolnili się od uciążliwego kredytu w CHF i zyskali zwrot nienależnie pobranych kwot.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu