UDOSTĘPNIJ

Zawarłeś umowę kredytu frankowego z Getin Noble Bank? Zapoznaj się z wyrokiem w sprawie tej instytucji

2023-01-28

Sprawy frankowe doprowadziły Getin Noble Bank do problemów finansowych. Wszystko przez dużą liczbę spraw, które zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Nasza kancelaria frankowa Warszawa uzyskała w ostatnim czasie kolejne korzystne rozstrzygnięcie. Poznaj jego szczegóły.

Nasi Klienci zawarli umowę w dobrej wierze

W 2008 roku powodowie chcieli zaciągnąć kredyt w kwocie 150 000 złotych w celu sfinansowania remontu nieruchomości. Skorzystali z pomocy doradcy kredytowego, który stwierdził, że mają oni zbyt niską zdolność kredytową w złotówkach, w związku z czym zaproponował im kredyt w walucie CHF w Getin Banku, przedstawiając ten kredyt jako najkorzystniejsze rozwiązanie.

Z tych względów powodowie zaciągnęli zobowiązanie w walucie CHF, okres kredytowania wynosił 20 lat. Podpisali także „oświadczenie kredytobiorcy o wyborze waluty obcej”. W oświadczeniu przedstawiono wpływ zmian oprocentowania i kursu waluty kredytu na wysokość miesięcznych rat. Powodowie oświadczyli, że po zapoznaniu się z występującym ryzykiem kursowym oraz ryzykiem wynikającym ze zmiennej stopy procentowej wnoszą o udzielenie kredytu indeksowanego do waluty obcej.

W 2013 roku sporządzono aneks do umowy kredytu hipotecznego na podstawie którego bank na wniosek kredytobiorcy dokonywał zmiany sposobu spłaty kredytu indeksowanego do waluty CHF w taki sposób, że począwszy od dnia wejścia w życie aneksu spłata kredytu następować miała w walucie indeksacyjnej CHF lub złotych polskich.

Umowa rozstrzygała, że w przypadku kredytu indeksowanego w walucie obcej kwota raty spłaty obliczana była według kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w banku na podstawie obowiązującej w banku tabeli kursów z dnia wpływu środków. 

Po przeanalizowaniu sprawy nasza kancelaria frankowa Warszawa zdecydowała się skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Po rozpatrzeniu sprawy sąd dopatrzył się przesłanek ustalenia nieważności

W sprawie o sygn. akt II C 2781/20 wydano wyrok w dniu 12 grudnia 2022 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (przewodniczący Sędzia Sylwia Urbańska) ustalił, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z dnia 06 czerwca 2008 r. zawarta przez Getin Bank SA DOM Oddział w Łodzi (poprzednika prawnego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w Warszawie) z powodami jest nieważna.

Sąd zasądził od Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej w restrukturyzacji w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 125 474,92 zł oraz 12 680,00 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Dodatkowo na rzecz powodów zostały przyznane koszty procesu w łącznej kwocie 3217 złotych wraz z odsetkami za opóźnienie. 

Argumentacja prawna sądu tożsama z wcześniej wydawanymi orzeczeniami

Sąd w uzasadnieniu wyroku wskazał, że podziela stanowisko zgodnie z którym nie jest wystarczające wskazanie w umowie, że ryzyko związane ze zmianą kursu waluty ponosi kredytobiorca oraz odebranie od niego oświadczenia o standardowej treści, że został poinformowany o ponoszeniu ryzyka wynikającego ze zmiany kursu waluty oraz przyjął do wiadomości i akceptuje to ryzyko.

Wprowadzenie do umowy kredytowej zawieranej na wiele lat mechanizmu działania ryzyka kursowego wymagało szczególnej staranności banku w zakresie wyraźnego wskazania zagrożeń wiążących się z oferowanym kredytem, tak aby konsument miał pełne rozeznanie konsekwencji ekonomicznych zawieranej umowy. Wystawiał on bowiem na nieograniczone ryzyko kursowe kredytobiorcę.

Analiza wskazanych zapisów – zdaniem sądu – nie pozwoliła na stwierdzenie, że kurs przeliczenia kwoty kredytu oraz wysokości rat został określony w sposób jednoznaczny. Kwota wypłaconych środków była przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w tabeli kursów wewnętrznie ustalanej przez bank, na którą konsument nie miał żadnego wpływu.

Nie można przyjąć, że przeciętny konsument mógł ustalić lub zweryfikować jego wysokość, a tym samym wysokość swojego zobowiązania, w tym obciążającej go raty spłaty kredytu, czyli że miał pełną świadomość i pełne rozeznanie co do wysokości obciążających go świadczeń.

Na tej podstawie sąd ustalił nieważność zawartej umowy i zasądził na rzecz naszych Klientów zwrot nienależnie pobranych kwot.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy