UDOSTĘPNIJ

Brak Rewolucji W Pomocy Dla Frankowiczów

2019-07-18

Tak jak było to do przewidzenia, prezydencka „ustawa frankowa”, nie przynosi istotnej zmiany w sytuacji kredytobiorców posiadających kredyty walutowe. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta akt prawny został podpisany przez prezydenta 16 lipca 2019 r.,co jednoznacznie oznacza że brak jest rewolucji w pomocy dla frankowiczów.

Już na wstępie należy podkreślić, iż mamy do czynienia zaledwie z nowelizacją funkcjonującej w obrocie ustawy, a mianowicie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (dalej zwane również Ustawą). Tak więc rządząca opcja polityczna, podobnie jak i jej poprzednicy, podjęła się działań pozorujących prawdziwe zaangażowanie i chęć rozwiązania istniejącego problemu. W moich wcześniejszych wpisach dosyć szczegółowo opisane została dotychczasowa formuła pomocy frankowiczom i innym kredytobiorcom w ramach funkcjonujących rozwiązań ustawowych. Poniżej w punktach przedstawiam najważniejsze zmiany, które zawarte zostały w nowelizacji do Ustawy:

1. Maksymalny okres pomocy wydłużony zostanie z 18 do 36 miesięcy.

2. Zwiększeniu ulegnie wysokość maksymalnego wsparcia z 1 500,00 zł do 2 000,00 zł miesięcznie.

3. Wprowadzono mechanizm częściowego umorzenia pozostałych do zwrotu środków, w przypadku terminowego zwrotu części rat z tytułu udzielonego wsparcia.

4. Zmianie ulegnie wartość wskaźnika RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy), który jest innym warunkiem przyznania wsparcia. Wedle dotychczasowego rozwiązania musiał on przekroczyć 60 %, zgodnie z nowelizacją limit będzie wynosił 50%.

5. Dwukrotnie podwyższona zostanie wynikająca z ustawy o pomocy społecznej kwota dochodów na jednego członka rodziny lub na osobę samotnie gospodarującą, która będzie uprawniała do otrzymanie wsparcia.

6. Obowiązywał będzie system dodatkowej weryfikacji wniosku, w przypadku jego pierwotnego odrzucenia.

7. Pojawi się również nowy instrument – jeżeli kredytobiorca zdecyduje się na sprzedaż kredytowanej nieruchomości, a środki uzyskane ze sprzedaży nie pokryją całego zobowiązania, wówczas będzie mógł uzyskać zwrotną nieoprocentowaną pożyczkę (maksymalnie w wysokości 72 000 zł) na spłatę zadłużenia.

Zatem mechanizm udzielania pomocy kredytobiorcom pozostaje właściwie bez zmian. Przeobrażeniu ulegną co prawda pewne rozwiązania i pojedyncze punkty. Uzyskanie pomocy z pewnością będzie łatwiejsze i bardziej realne, jednakże wciąż obwarowane wieloma warunkami i włączeniami dla posiadaczy kredytów w walucie obcej w tym franku szwajcarskim. Niestety w toku prac legislacyjnych przepadły postanowienia, które wprowadzić miały możliwość dokonania przewalutowania kredytów walutowych na sprzyjających kredytobiorcom warunkach, co sprawiło że mamy do czynienia z brakiem rewolucji w pomocy dla frankowiczów.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, z wyjątkiem art. 7 (jest to przepis o charakterze dostosowującym), który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy