UDOSTĘPNIJ

Nasza kancelaria odniosła kolejny sukces w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.

2022-07-05

W naszej kancelarii frankowej świętujemy kolejny sukces w sprawie związanej z kredytem frankowym. Pozwaliśmy Getin Noble Bank S.A. i pomogliśmy naszym Klientom uwolnić się od ciążącego zobowiązania. Sprawdź, na jakich podstawach zostało oparte powództwo i przekonaj się, że możemy pomóc również Tobie.

Podstawy faktyczne sprawy

Powodowie zawarli z Getin Bank S.A. umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. Udostępniona kwota wyniosła 204 646,94 zł. Kredyt był indeksowany kursem CHF na warunkach określonych w umowie przy założeniu, że uruchomiona całość kredytu w dacie sporządzenia umowy stanowiłaby równowartość kredytu 87.869,02 CHF. Rzeczywista równowartość miała zostać określona po wypłacie ostatniej transzy kredytu.

Powodowie oświadczyli, że są świadomi ryzyka kursowego związanego ze zmianą kursu waluty i akceptują to ryzyko. Wysokość zobowiązania miała być ustalana po przeliczeniu określonej kwoty w CHF według kursu sprzedaży walut określonego w tabeli kursowej obowiązującej w banku.

Żądanie pozwu

W postępowaniu o sygn. akt I C 1038/20 Sąd Okręgowy w Katowicach pochylił się nad sprawą o zwrot rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF uiszczonych przez powodów jako świadczenia nienależnego na podstawie art. 410 k.c. Nasza kancelaria frankowa zgłosiła również roszczenie ewentualne na wypadek, gdyby sąd uznał za abuzywne tylko niektóre postanowienia umowy. Żądanie główne objęło roszczenie o zapłatę kwoty 189 399,71 złotych, natomiast ewentualne 129 355,66 złotych.

Pozew przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powodów na jego rzecz zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłat skarbowych od pełnomocnictw.

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 189.399,71 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 listopada 2020 roku oraz solidarnie kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Od powyższego wyroku pozwany wniósł apelację.

Rozstrzygnięcie w pełni po naszej myśli

Sąd apelacyjny oddalił apelację pozwanego. W ten sposób wyrok wydany w pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Dodatkowo sąd apelacyjny zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4050 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Nasi Klienci nie tylko mogą cieszyć się z utrzymania w mocy korzystnego dla nich wyroku, ale również otrzymali rekompensatę za wydatki związane ze sprawą w drugiej instancji.

Uzasadnienie prawne zgodne z oczekiwaniami

Sąd Apelacyjny po przeanalizowaniu sprawy wskazał, że kwestionowane przez powodów postanowienia umowy kredytu obejmują nie tylko zasady przeliczenia kursów walut, ale i zapisy, które wprowadzają do umowy ryzyko kursowe, stanowiąc klauzulę określającą główne świadczenia stron. Klauzula ryzyka walutowego (klauzula wymiany) stanowi zatem essentialium negotii umowy kredytu indeksowanego – tzn. główne świadczenie kredytobiorcy.

Nieuczciwy charakter umowy zawarty we wskazanych postanowieniach polegał na przeliczeniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy z waluty polskiej na walutę CHF po raz pierwszy przy uruchomieniu kredytu poprzez wypłatę kwoty, a następnie każdorazowo przy spłacie rat kredytu.

Dla oceny abuzywnego charakteru postanowienia umownego kluczowe znaczenie ma fakt, że zasady na podstawie których tabele były ustalane, nie były negocjowane i zależały wyłącznie od woli banku i mogły w każdym momencie ulec zmianie. Umowa będzie zawsze sprzeczna z naturą zobowiązania, jeżeli określone świadczenie zostanie pozostawione woli wyłącznie jednej ze stron.

Usunięcie zakwestionowanych klauzul indeksacyjnych uczyniło zawartą umowę kredytu dotkniętą niedającym się usunąć brakiem skutkującym jej nieważnością. Ze względu na stwierdzenie nieważności umowy zasadne okazało się żądanie zwrotu kwot, jakie powodowie świadczyli w ramach wykonania nieważnej umowy na podstawie art. 405 k.c. w związku z art. 410 § 1 i 2 k.c.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu