UDOSTĘPNIJ

Kolejna umowa kredytu frankowego „MULTIPLAN” nieważna

2022-08-05

W okresie największej popularności kredytów frankowych wielu kredytobiorców decydowało się na skorzystanie z oferty mBanku. „MULTIPLAN” był jedną z chętniej wybieranych umów. Ze względu na obecność w treści klauzul abuzywnych frankowicze masowo pozywają mBank. Nasza Kancelaria frankowa kolejny już raz odniosła sukces w sprawie dotyczącej tego kredytu.

Stan faktyczny sprawy

Nasi klienci zawarli umowę o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF. W toku wykonywania umowy strony podpisały aneks do umowy, w którym zmieniono datę zakończenia inwestycji oraz harmonogram wypłat kredytu, jednak nie zmodyfikowano kluczowych postanowień.

Powodowie podnieśli w pozwie, że nie podano im wysokości kredytu we franku szwajcarskim. Przyznali, że w umowie znajduje się postanowienie, że wypłata kredytu będzie następować po przeliczeniu kwoty w PLN wyrażonej w CHF zgodnie z kursem kupna CHF według tabeli kursowej w dniu uruchomienia kredytu, jednak podkreślili, że nie wyjaśniło im to zakresu zobowiązania.

Dodatkowo w pozwie zaznaczono, że bank zachęcał do skorzystania z oferty kredytu frankowego, informując, że zobowiązanie w CHF będzie korzystniejsze ze względu na fakt, że oprocentowanie dla CHF jest niższe niż dla typowych kredytów w PLN, a frank szwajcarski od wielu lat jest bardzo stabilną walutą.

W trakcie procedury nie omówiono, jak zmiana kursu obcej waluty wypłynie na zobowiązanie kredytowe oraz nie ostrzeżono, że kurs franka może teoretycznie rosnąć w nieskończoność, co będzie ewentualnie jednoznaczne ze wzrostem zadłużenia. Powodowie – tak jak w podobnych sprawach dotyczących kredytów frankowych zawartych z różnymi bankami – nie mieli możliwości negocjowania poszczególnych postanowień umownych.

Argumenty sądu zgodne z naszym stanowiskiem

Sąd Okręgowy po przeprowadzeniu analizy sprawy potwierdził zasadność naszych zarzutów. Wskazał, że w przypadku spornej umowy mechanizm indeksacji sprowadzał się do wyliczania wysokości świadczenia kredytobiorców na podstawie kursów walut zawartych w tabeli kursów sporządzanej przez bank.

Kredytobiorcy nie wiedzieli, jaki kurs przeliczeniowy zostanie zastosowany i jaką dokładnie kwotę w złotych polskich otrzymają. Wysokość miesięcznych rat kredytowych wyrażona w złotych polskich była z kolei ustalana w dniu ich spłaty poprzez przeliczenie kwoty franków szwajcarskich ujętych w harmonogramie spłat na złote polskie po kursie sprzedaży obowiązującym w dniu spłaty według tabeli kursów. W taki sam sposób był ustalany kurs sprzedaży na potrzeby wcześniejszej spłaty kredytu.

Kurs kupna i sprzedaży wyznaczany był na podstawie wewnętrznej tabeli banku. W ten sposób po stronie banku powstało jednostronne uprawnienie do kształtowania wysokości świadczenia kredytobiorców przez cały okres obowiązywania umowy, bez możliwości kontroli ze strony kredytobiorców poprawności tworzonych tabel oraz kryteriów stosowanych kursów walutowych.

Takie uregulowanie zasad przeliczania rat uprawniło bank do dowolnego narzucania ich wysokości. Kredytobiorcy nie znali zakresu zobowiązania, a także nie mogli negocjować warunków umowy. Jeśli nie zgadzali się z ofertą, mogli oczywiście z niej zrezygnować, jednak w takiej sytuacji musieliby również pozbawić się środków na realizację swoich potrzeb.

Rozstrzygnięcie na korzyść powodów

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, że umowa nr o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF jest nieważna. Z tego powodu zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 67 658,88 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dodatkowo przyznał powodom zwrot kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 6434 złote.

Dzięki wygranej sprawie powodowie uzyskali rekompensatę za koszty, które przez lata niezasadnie ponosili. Sąd w pełni podzielił nasze stanowisko, a umowa „MULTIPLAN” kolejny już raz została podważona.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu