UDOSTĘPNIJ

Kolejne unieważnienie umowy kredytu frankowego zawartej z Bankiem BPH S.A. stało się faktem

2022-11-29

W ostatnim czasie nasza kancelaria frankowa odniosła szereg sukcesów w sprawach przeciwko Bankowi BPH S.A. Nasi klienci uzyskali prawomocne unieważnienie zawartej umowy. Sąd oddalił apelację i zasądził na rzecz powodów koszty procesu. Poznaj szczegóły sprawy i uzasadnienie prawne wydanego wyroku.

Zawarta umowa kredytu w CHF zawierała klauzule abuzywne

Powodowie zawarli z poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bank S.A. w Gdańsku umowę kredytu frankowego na kwotę 392 162,25 zł w celu pokrycia kosztów budowy domu mieszkalnego. W treści umowy nie podano wysokości kredytu w walucie CHF – wskazano jedynie, że kredyt jest indeksowany kursem CHF na warunkach określonych w umowie.

W umowie nie doszło jednak do ustalenia żadnego wiążącego kursu CHF/PLN. Powodowie nigdy nie otrzymali z tytułu umowy żadnej wypłaty we frankach szwajcarskich. Kredyt uruchomiono bezgotówkowo w złotych.

Nasza kancelaria frankowa Katowice podniosła, że zapisy umowy wskazują wprost, że bank traktował umowę jako zawartą w złotych, a nie we frankach szwajcarskich. Zaznaczyliśmy, że z tych powodów klauzula indeksacyjna jest nieważna.

Celem powodów przy zawieraniu umowy kredytu było uzyskanie środków na sfinansowanie wydatków w złotówkach. Zawierając umowę, powodowie działali jako konsumenci. Zasady ustalania kursów wymiany walut są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób oczywisty naruszają interesy powodów – wprowadzają rażącą dysproporcję praw i obowiązków stron, przyznając jednej z nich uprawnienie do dowolnego ustalania kryteriów wpływających na wysokość świadczeń stron, przy jednoczesnym odebraniu drugiej stronie możliwości weryfikowania poprawności działania silniejszej strony umowy.

Na powodów, poza ryzykiem kursowym, zostało przerzucone ryzyko całkowicie dowolnego kształtowania kursów wymiany przez kredytodawcę. Kwestionowane postanowienia nie zostały indywidualnie uzgodnione. Powodom nie wyjaśniono mechanizmu indeksacji oraz nie poinformowano rzetelnie o ryzyku walutowym. Bank zachęcał powodów do skorzystania z oferty, informując, że wyrażenie zobowiązania kredytowego w CHF będzie bardzo korzystne, ponieważ oprocentowanie takiego kredytu jest niższe niż dla kredytów złotowych, a frank szwajcarski od wielu lat jest bardzo stabilną walutą.

Bank posługiwał się gotowym wzorcem umowy i kredytobiorcy nie mogli negocjować jej postanowień. Umowa jest dotknięta sankcją nieważności już z tego powodu, że bank zastosował zakazany przez prawo dewizowe schemat obrotu dewizowego.

Od korzystnego dla powodów wyroku pozwany złożył apelację, która jednak nie zmieniła sytuacji banku.

Sąd apelacyjny nie znalazł podstaw do uwzględnienia zarzutów wskazanych w apelacji

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie przewodniczący SSA Lucyna Morys-Magiera zajął się analizą złożonej przez pozwany bank apelacji. Po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy o sygn. akt I ACa 1239/21 wszczętej na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5 lipca 2021 r. sygn. akt I C 466/20, sąd oddalił apelację w przeważającej części, zmieniając zaskarżony wyrok w punkcie drugim o tyle, że orzeczone nim odsetki ustawowe za opóźnienie zasądził do dnia 10 sierpnia 2022 r. oraz zastrzegł, że wykonanie przez pozwanego zasądzonego świadczenia będzie uzależnione od zaofiarowania przez powodów zwrotu na rzecz pozwanego kwoty 380 475,06 złotych albo od zabezpieczenia roszczenia pozwanego o jej zwrot.

Dodatkowo sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 8100 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

Uzasadnienie wyroku zgodne z oczekiwaniami

Zdaniem sądu odwoławczego na wcześniejszym etapie sprawy zasadnie uznano, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne nie zostały indywidualnie uzgodnione z powodami.

Podkreślenia wymaga, że wybór konsumenta jednej z kilku oferowanych przez bank wersji kredytu nie może być uznany za równoznaczny z indywidualnym uzgodnieniem warunków takiego kredytu.

Zastosowanie przez bank podczas zawierania umowy wzorca umownego w zasadzie wykluczał możliwość indywidualnego wpływania przez konsumenta na treść powstałego stosunku prawnego. Sąd II Instancji podkreślił, że wpływ konsumenta musi mieć charakter realny, rzeczywiście zostać mu zaoferowany, a nie polegać na teoretycznej możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę określonych postanowień umowy.

Sąd Odwoławczy przyjął zatem za Sądem Okręgowym, iż pozwany nie zrealizował ze szczególną starannością, jakiej wymagało wprowadzenie do długoterminowej umowy mechanizmu waloryzacji, obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka kursowego, a postanowienia umowne określające mechanizm waloryzacji świadczenia powodów były abuzywne, tym samym nie wiązały stron.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy