UDOSTĘPNIJ

Nasza kancelaria frankowa wygrywa w Płocku z Raiffeisen Bank International AG

2022-11-18

Uzyskaliśmy kolejne unieważnienie umowy kredytu w CHF – tym razem w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG. Nasza klientka zyskała zwrot nienależnie pobranych kwot i uwolniła się od zobowiązania, które przez lata było znacznym obciążeniem jej domowego budżetu. Poznaj szczegóły sprawy i sprawdź, na jakich podstawach zostało oparte orzeczenie.

Zawarcie i treść umowy kredytu frankowego z Raiffeisen Bank International AG

Powódka była zainteresowana zaciągnięciem kredytu w złotówkach na spłatę innego kredytu i remont domu. W tym czasie jej sytuacja finansowa była zła – samodzielnie utrzymywała rodzinę i zarabiała niewiele. Z tego powodu zasięgała informacji w kilku bankach, gdzie stwierdzono, że nie ma ona zdolności kredytowej.

Powódka trafiła do oddziału poprzednika prawnego pozwanego, gdzie zaproponowano jej kredyt indeksowany do CHF. Po jednym spotkaniu z pracownikiem banku zdecydowała się na zaciągnięcie proponowanego jej zobowiązania.

Pracownik banku nie wyjaśniał, na czym polega indeksacja, nie informował o ryzyku zmiany kursu waluty, nie przedstawiał żadnych symulacji dotyczących kursu CHF w historii oraz jego wpływu na wysokość rat i salda kredytu. Doradca ograniczył się jedynie do wskazania opłacalności tego rodzaju kredytu i zapewniał o stabilności kursu franka szwajcarskiego. Nie przedstawił jednak według jakich zasad bank będzie ustalał jego wiążącą wartość.

Powódka nie została również poinformowana, że bank będzie stosował dwa różne kursy CHF – jeden do ustalania wysokości wypłaconego kredytu, a drugi do ustalania wysokości rat. Powódka miała zaufanie do banku i zawarła umowę zawierającą abuzywne postanowienia.

Z tych względów kancelaria frankowa wystąpiła z powództwem o unieważnienie kredytu w CHF i uzyskała korzystny dla naszej klientki wyrok.

Wyrok korzystny dla powódki

Wydane w sprawie orzeczenie nie budzi zdziwienia i wpisuje się w obecnie panujące tendencje z zakresu rozstrzygnięć w sprawach kredytu frankowego. 27 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Płocku Wydział I Cywilny, któremu przewodniczyła sędzia Joanna Szatkowska, wydał w sprawie o sygn. akt I C 2413/20 wyrok ustalający nieistnienie z powodu nieważności umowy o kredyt hipoteczny z dnia 29 maja 2008 r. zawartej pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie a naszą klientką.

Na tej podstawie sąd zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu na rzecz powódki kwoty 79 194,09 zł oraz 18 241,99 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Sąd dodatkowo przyznał na rzecz powódki kwotę 11 817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Nasza argumentacja wskazana w pozwie znalazła odzwierciedlenie w uzasadnieniu orzeczenia

W uzasadnieniu orzeczenia sąd wskazał, że umowa o kredyt frankowy nie określała wysokości świadczenia w sposób jednoznaczny – w dniu podpisania umowy powódka nie wiedziała, jaką kwotę będzie musiała spłacić na rzecz banku.

Dokument odwołuje się do waluty, która tylko pozornie jest wykorzystywana przy jej wykonywaniu. Zapis umowy uzależnia wprawdzie wysokość świadczeń stron od pozornie niezależnego od stron miernika – czyli kursu CHF – ale jednocześnie w innym miejscu umowy przyznaje bankowi prawo jednostronnego, niczym nieograniczonego ustalania kursu tej waluty.

Z tego powodu bez jednostronnej decyzji banku w danym miesiącu nie dało się ustalić wysokości raty. To zaś oznacza, że w momencie podpisania umowy nie można wyliczyć całkowitego kosztu kredytu. Niepewność co do kosztu kredytu i jego wysokości powoduje wadliwość części zapisów umownych, a w konsekwencji całej umowy.

Przedmiotowa umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego i zasadami współżycia społecznego poprzez pozostawienie bankowi całkowitej swobody w ustalaniu obowiązków obu stron, w szczególności wysokości świadczeń kredytobiorcy, co bank przyznał sobie w sposób ukryty, stosując szereg odesłań do regulaminu banku.

Naruszono również przepisy o umownej waloryzacji, ponieważ pozwany bank poza odsetkami pobierał od powodów również dodatkowe zyski.

Wszystkie powyższe argumenty przemawiały za uznaniem przedmiotowej umowy za nieważną. Powódka zyskała zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zakończyła swoją przeprawę z bankiem.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu