UDOSTĘPNIJ

Nasza kancelaria kolejny raz wygrywa z Santander Consumer Bankiem w sprawie kredytu frankowego

2022-12-12

Klienci, którzy zaciągnęli kredyt frankowy w Santander Consumer Banku, coraz częściej zgłaszają się do nas z prośbą o podjęcie kroków prawnych w celu obrony swoich praw. Wygraliśmy już wiele takich postępowań. W ostatnim czasie doszła do tego kolejna unieważniona umowa kredytu w CHF. Sprawdź, dlaczego warto pozwać Santander Consumer Bank z naszą pomocą.

Żądanie pozwu i stanowisko pozwanego

Powodowie zaciągnęli kredyt denominowany do waluty CHF na remont domu, który został wypłacony w PLN przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty na CHF według kursu kupna CHF obowiązującego w banku w dniu wypłaty środków.

Podobnie miała być ustalana wysokość rat kapitałowo-odsetkowych – wiążący kurs sprzedaży obliczano na podstawie kursu obowiązującego w banku w dniu wpływu środków do banku.

W pozwie wnieśliśmy o ustalenie nieważności całej umowy o kredyt w CHF oraz o zasądzenie kwoty 56 767,92 zł z odsetkami. Powodowie uzasadnili, że podpisana przez nich umowa jest nieważna i domagali się zwrotu tego, co sami świadczyli na rzecz banku.

Strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa i starała się wykazać, że umowa jest ważna, a jeśli niektóre jej postanowienia są nieważne, to można je zastąpić innymi.

Sąd unieważnił umowę zawartą między naszymi klientami a Santander Consumer Bankiem

Rozpatrzeniem sprawy o sygn. akt I C 1461/22 zajął się Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w składzie, którego przewodniczącym był sędzia Krzysztof Dyl. W dniu 17 listopada 2022 roku wydano wyrok, w którym ustalono, że umowa kredytu z 7 października 2008 roku zawarta pomiędzy stronami procesu jest nieważna w całości.

Na tej podstawie sąd zasądził od Santander Consumer Banku na rzecz powodów kwotę 56 767,92 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo w wyroku rozstrzygnięto, że wszelkie koszty procesu ponosi strona pozwana, a szczegółowe wyliczenie tych kosztów zostało pozostawione referendarzowi sądowemu.

Uzasadnienie orzeczenia potwierdziło nasze argumenty

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia sąd wskazał, że przyznanie sobie przez bank jednostronnej kompetencji do swobodnego ustalania kursów wiążących w ramach umowy prowadzi do wniosku, że były one sprzeczne z dobrymi obyczajami.

W umowie zawartej między stronami wskazano wyłącznie, że kurs zostanie ustalony w oparciu o tabele ustalane przez bank, przy czym kurs miał być obliczony na podstawie kursu średniego NBP modyfikowanego arbitralnie ustalaną przez bank marżą. W konsekwencji bank nie był w żaden sposób ograniczony umownie w ustalaniu marży, więc kurs waluty był jednostronnie narzucany przez bank.

W ocenie sądu pozwany wykorzystał słabszą pozycję konsumenta przy zawieraniu umowy, celowo milcząc na temat tego, że sam swobodnie będzie kształtował wysokość zobowiązania klienta bez żadnego ograniczenia, a postanowienie takie jest oczywiście sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Po analizie umowy sąd odrzucił możliwość modyfikacji uznanego za abuzywne postanowienia. Kurs waluty jest w przypadku umowy kredytu w CHF kluczowym zapisem, określającym główne świadczenia stron. Integralność tego postanowienia, wyrażająca się w tym, że poszczególne części składają się na wynik, który stanowi dopiero kurs waluty, zdaniem sądu uniemożliwia ingerencję w powyższe równanie w sposób umożliwiający eliminację z równania wyłącznie części odnoszącej się do arbitralnie ustalanej marży.

Podkreślono również, że mimo że w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza się pod pewnymi warunkami zastąpienie eliminowanych postanowień umowy dyspozytywnymi przepisami prawa krajowego, modyfikacja abuzywnych postanowień – takich jak w niniejszej sprawie – jest jednak niedopuszczalna.

Na tej podstawie sąd podjął decyzję o unieważnieniu umowy frankowej. Kolejny już raz nasza kancelaria frankowa Kraków odniosła sukces, który uwolnił powodów od obowiązku dalszego opłacania nienależnych rat.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy