UDOSTĘPNIJ

Kolejny sukces naszej Kancelarii frankowej w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A.

2022-06-06

Ostatnie miesiące to dla nas pasmo sukcesów w sprawach przeciwko różnym bankom. Tym razem wygraliśmy z BPH S.A., który jest następcą prawnym GE Money Bank S.A. Sąd podzielił naszą argumentację, orzekając na korzyść powodów. Sprawdź, na jakich podstawach zostało oparte rozstrzygnięcie.

Okoliczności zawarcia i treść umowy z Bankiem BPH S.A.

Powodowie zawarli umowę kredytu indeksowanego do CHF. Celem starania się o finansowanie była potrzeba dokończenia budowy domu. Co bardzo istotne, nasi Klienci nie mieli zdolności do uzyskania kredytu złotowego – mogli jedynie zaciągnąć kredyt we franku szwajcarskim albo zrezygnować z kredytu – a więc również ze swoich planów inwestycyjno-mieszkaniowych.

Oferta została przedstawiona jako bezpieczna, a waluta CHF jako wyjątkowo stabilna. Powodom nie wytłumaczono działania mechanizmu indeksacji ani sposobu ustalania kursu waluty. Kredytobiorcy nie mieli żadnej możliwości negocjowania postanowień umowy, ponieważ do podpisu został im przedstawiony gotowy wzorzec umowny. Z jego treścią zapoznali się bezpośrednio przed jej podpisaniem. Kredyt był wypłacony w transzach w złotówkach i w takiej też walucie powodowie spłacają kredyt.

W 2012 roku zawarto aneks do umowy, w którego drodze wprowadzono zmianę polegającą na tym, że spłata zobowiązań kredytowych przez powodów mogła być dokonywana od wejścia w życie aneksu w złotych polskich lub w walucie, do której jest indeksowany kredyt.

W związku z umową doszło do wielu naruszeń

W toku sprawy sąd wskazał, że posłużenie się przez strony konstrukcją klauzuli waloryzacyjnej jest dopuszczalne i powszechnie akceptowane. Zastosowanie walutowych klauzul indeksacyjnych powinno jednak opierać się na takim ich zapisaniu, aby zmienność kursu waluty obcej została wyznaczona przez element zewnętrzny i obiektywny, ponieważ stwarza dla kredytodawcy możliwość całkowicie dowolnego i arbitralnego ustalania wysokości rat kapitałowo-odsetkowych, do których spłacania zobowiązany jest kredytobiorca.

Podkreślenia wymaga fakt, że dla oceny ważności takiej umowy nie ma żadnego znaczenia, w jaki sposób bank faktycznie korzysta z przyznanych uprawnień i czy jego działania naruszają w jakikolwiek sposób interesy konsumenta. Wadliwe skonstruowanie umowy frankowe rodzi skutek nieważności, który można stwierdzić już w dniu jej zawarcia, bez względu na jej późniejsze wykonywanie przez strony.

W niniejszej sprawie zastosowana została podwójna klauzula indeksacyjna. Przez wprowadzenie pojęć kursu kupna i kursu sprzedaży doszło do zapewnienia bankowi dodatkowego dochodu. Z drugiej strony konsumenci nie byli umową w żaden sposób chronieni, a bank mógł dowolnie kształtować zakres zobowiązania. Z tego powodu za sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego (który przecież ma charakter dobrowolny, a nie arbitralny, tzn. taki, w którym strona ekonomicznie silniejsza może narzucać stronie słabszej dowolny wymiar zobowiązań) należy uznać klauzule indeksacyjne w brzemieniu jak w umowie zawartej z pozwanym.

W rozpatrywanej sprawie została przekroczona granica swobody umów, a po usunięciu abuzywnych klauzul dalsze wykonywanie umowy nie wchodziłoby w grę, ponieważ jej główny przedmiot uległby zmianie. Nie można więc mówić o istnieniu zobowiązania.

Sąd orzekł nieważność umowy kredytu frankowego

Sąd Okręgowy w Katowicach po dokładnym zapoznaniu się z treścią pozwu i dowodami zebranymi w sprawie frankowej orzekł o nieważności umowy kredytu zawartej z GE Money Bank S.A. Z tego powodu zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 22.835,60 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie tytułem zwrotu nienależnego świadczenia oraz kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Dla powodów to ogromny sukces i realna rekompensata za nieprawidłowości, których dopuścił się bank. Dzięki współpracy z doświadczonym prawnikiem w sprawach kredytu frankowego sprawa została zakończona sprawnie.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy