UDOSTĘPNIJ

Rzecznik finansowy na pomoc frankowiczom

2020-05-12

W związku z panującą epidemią życie w kraju znacznie spowolniło. Niektóry działy gospodarki na ten moment nie funkcjonują, większość urzędów pozostaje dostępna w ograniczonym zakresie. Jednak jak pokazały ostatnie tygodnie okres ten jest dla niektórych jednostek państwowych czasem wytężonej pracy. Mowa tu o Rzeczniku Finansowym, który podejmuje działania mające na celu pomoc frankowiczom.

Zdecydowane NIE dla wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Jeszcze pod koniec kwietnia trafiła do opinii publicznej wiadomość, iż Rzecznik Finansowy sprzeciwił się żądaniom banków, kierowanym wobec frankowiczów, o zwrot tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”. Do sądu skierowane zostało powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w związku ze stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych. Za takie Rzecznik Finansowy uznał kierowanie wobec klientów, którzy posiadali kredyty wyrażone w CHF, roszczeń o zapłatę tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”.

W zakończonej prawomocnym wyrokiem sprawie frankowej kredytobiorcy uzyskali prawomocne orzeczenie stwierdzające nieważność całej umowy kredytu powiązanego z walutą obcą tj. frankiem szwajcarskim. Po wydaniu wyroku bank skierował wobec swoich byłych klientów wezwanie do zapłaty kwoty, na którą składało się m.in. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”. O ruchu tym został poinformowany Rzecznik Finansowy. Przeprowadzono wnikliwą analizę sprawy co zaowocowało skierowaniem powództwa przeciw bankowi.

Jak zauważył Mariusz Dolecki, Rzecznik Finansowy – Działanie banku należy ocenić jednoznacznie negatywnie. W mojej ocenie oraz moich ekspertów, roszczenia stawiane przez bank nie odnajdują żadnej podstawy prawnej. Nie dostrzegamy jej w prawie krajowym, jak i unijnym.

Rzecznika Finansowego podkreślił, iż bacznie będą obserwowane działania banków, które mogłyby nosić znamiona nieuczciwych praktyk rynkowych. W przypadku stwierdzenia każdego takiego zdarzenia, frankowicze będą mogli liczyć na pomoc instytucji państwowych.

Niebezpieczne wakacje kredytowe

W tym samym czasie czynności sprawdzające prowadzone były również przeciwko Santander Bank Polska S.A. Kredytobiorcy, posiadający tzw. kredyty frankowe, chcący skorzystać z „wakacji kredytowych” w związku z COVID-19 musieli podpisywać aneksy. Zawierały one nie tylko postanowienia umożliwiające kredytobiorcom zaprzestanie spłaty rat kredytowych, ale też potwierdzające jakoby bank posiadał bezsporną wierzytelność względem klienta. Stosowanie takich zabiegów przez bank Rzecznik Finansowy uznał za nieuczciwą praktykę rynkową. W konsekwencji do sądu skierowany został wniosek o udzielenie zabezpieczenia o jej zaniechanie.

W ocenie moich ekspertów takie postanowienie nie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez klienta prawa do dochodzenia unieważnienia umowy albo usunięcia z niej klauzul niedozwolonych. Uważam jednak, że takie postanowienie może zniekształcać zachowanie rynkowe konsumenta poprzez zniechęcenie go do dochodzenia swoich praw w przyszłości. Zagrożenie takie dostrzegam w szczególności względem klientów związanych umowami o kredyty indeksowane lub denominowane do walut obcych. Praktyka zniekształcająca lub mogąca zniekształcić zachowania konsumenta jest nieuczciwa i zakazana – wyjaśnił Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy.

Padło zapewnienie, iż w dobie panującej pandemii również skrupulatnie badane są poczynania instytucji finansowych, które mogłyby nosić znamiona czynów godzących w prawa konsumentów. Zatem pomoc dla frankowiczów może nadejść zawsze w momencie prób stosowania przez banki nieuczciwych praktyk rynkowych.

Frankowicze musza pozostać czujni

Żyjemy w trudnym czasie, gdy przychodzi nam mierzyć się z globalnym zagrożeniem epidemiologicznym. Także teraz osoby, posiadające kredytu wyrażone w CHF muszą pozostawać nieufne wobec instytucji finansowych. Mimo, iż już na początku relacji z bankiem zostali oszukani i namówieni do nabycia toksycznego produktu finansowego, wciąż muszą uważać na poczynania tych podmiotów. Napawa jednak optymizmem fakt, iż frankowicze mogą liczyć na pomoc nie tylko wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, ale także podmiotów, których zadaniem jest stanie na straży praw kredytobiorców.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy