UDOSTĘPNIJ

Umowa o kredyt frankowy na refinansowanie innych zobowiązań zawarta z Getin Noble Bank nieważna

2022-10-30

Nasza Kancelaria frankowa analizowała już wielokrotnie umowy kredytu frankowego zawarte z Getin Noble Bank S.A. Tym razem Klienci zwrócili się do nas ze sprawą zobowiązania w CHF udzielonego na refinansowanie kredytu mieszkaniowego i innych zobowiązań konsumpcyjnych. Jakie były szczegóły sprawy i wydane rozstrzygnięcie?

Jak doszło do zawarcia umowy?

Powodowie chcieli zaciągnąć kredyt na refinansowanie swoich zobowiązań. W tym celu udali się do Getin Bank S.A. (obecnie podmiot funkcjonuje jako Getin Noble Bank S.A.). Interesował ich kredyt w złotówkach, ale zaproponowane warunki okazały się zdecydowanie lepsze dla kredytu we frankach szwajcarskich.

Naszym Klientom instytucja nigdy nie wytłumaczyła mechanizmu i istoty indeksacji. Nie otrzymali oni informacji, że zmiana kursu waluty wpływa na saldo kredytu. Oferta kredytu indeksowanego walutą franka szwajcarskiego została przedstawiona powodom jako korzystna, a sama waluta CHF jako bezpieczna i stabilna.

Umowa została udostępniona dopiero na spotkaniu, na którym miała zostać podpisana. Była standardowym wzorem niepodlegającym negocjacji.

W dokumencie podano, że w dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na franki szwajcarskie według kursu kupna walut określonego w tabeli kursów obowiązującego w dniu uruchomienia środków.

Czego żądaliśmy?

W sprawie kredytów we franku szwajcarskim najważniejsze jest podniesienie w pozwie wszystkich możliwych zarzutów.

Z pomocą naszej Kancelarii frankowej powodowie wnieśli w pierwszej kolejności o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF, a w zw. z tym zasądzenie od pozwanego solidarnie na ich rzecz kwoty 108 379,42 zł oraz 23 714,51 CHF tytułem zwrotu uiszczonych rat kapitałowo – odsetkowych, 4 282,41 zł tytułem zwrotu składki ubezpieczenia od ryzyka utraty wartości nieruchomości oraz 3 166,91 zł tytułem zwrotu uiszczonych składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu codziennym wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Na wypadek, gdyby żądanie główne nie zostało uwzględnione, zgłosiliśmy również roszczenie ewentualne. Wnieśliśmy w takim wypadku o ustalenie, że sporne postanowienia umowy stanowią klauzule abuzywne, a tym samym są bezskuteczne wobec powodów i w związku z tym zasądzenie od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwoty 70 187,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Do jakich wniosków doszedł sąd po przeanalizowaniu pozwu?

Sąd przyznał, że za rażące naruszenie interesów powodów i niezgodne z dobrymi obyczajami należało również uznać obciążenie wyłącznie powodów ryzykiem kursowym. Za abuzywne należało uznać zarówno postanowienia przeliczeniowe, jak i klauzule, w których kwota kredytu ustalona została we franku szwajcarskim.

Rozpatrujący sprawę sąd zwrócił również uwagę na sposób spełnienia obowiązków informacyjnych przez instytucję finansową. W zestawieniu z korzystną wysokością raty w chwili zawierania umowy oraz zapewnieniami o opłacalności zaciąganego kredytu przedstawione powodom pouczenia o ryzyku kursowym – które sprowadzały się głównie do podpisania przedstawionego oświadczenia o bardzo ogólnikowej treści – informujące, że istnieje ryzyko, ale nie prezentujące jego skali i ewentualnych konsekwencji, nie mogły równać się ze świadomością powodów co do charakteru zobowiązania i rzeczywistego ryzyka.

Sąd uznał, że gdyby powodowie mieli świadomość, jak bardzo może wzrosnąć ich zobowiązanie wobec banku, nie związaliby się umową o analizowanej treści.

W związku z wynikami przeprowadzonej analizy Sąd Okręgowy unieważnił umowę w sprawie kredytu frankowego . Z tego powodu podkreślono, że świadczenia spełniane na podstawie nieważnej umowy kredytu są świadczeniami nienależnymi, z którymi łączy się po stronie powodów roszczenie o ich zwrot i zasądzono od pozwanego na rzecz powodów zwrot spełnionych świadczeń zgodnie z żądaniem pozwu – zasadne okazało się zarówno roszczenie w zakresie rat kapitałowo-odsetkowych, jak i składek na ubezpieczenie, ponieważ wszystkie te świadczenia były spełniane na podstawie umowy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu