UDOSTĘPNIJ

Umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny zawarta w ING Banku Śląskim nieważna

2022-12-18

Nasi prawnicy kolejny raz zajęli się sprawą kredytu frankowego zaciągniętego w ING Banku Śląskim. W pozwie podnieśliśmy, że umowa zawierała klauzule abuzywne i spełnia przesłanki ustalenia jej nieważności. Udało nam się odnieść sukces przed sądem. Przybliżamy szczegóły sprawy, korzystny dla naszych klientów wynik i uzasadnienie orzeczenia.

Okoliczności zawarcia umowy o kredyt w CHF

W 2008 roku powodowie potrzebowali kredytu na zakup mieszkania i w tym celu zwrócili się do pozwanego banku, gdzie zaoferowano im kredyt indeksowany kursem CHF. Mimo że byli zainteresowani kredytem złotówkowym, nie mieli zdolności kredytowej na skorzystanie z takiego finansowania.

W procesie zawierania umowy pracownicy banku nie poinformowali powodów o kwestiach związanych z przeliczaniem walut na potrzeby wykonywania umowy. Zapewniano jednak, że przedmiotowy kredyt będzie dla powodów korzystniejszy niż kredyt złotowy, jako mający niższą ratę.

Powodowie podpisali oświadczenie, zgodnie z którym zostali poinformowani przez pracownika banku o kosztach obsługi kredytu w wypadku niekorzystnej zmiany kursu walutowego i zmiany stopy procentowej, tj. o możliwości wzrostu raty kapitałowo-odsetkowej. Informacje te miały im zostać przedstawione w postaci symulacji wysokości rat kredytu.

Naszym zdaniem zawarta między stronami umowa nie została skonstruowana odpowiednio i była od początku nieważna. Z tego powodu skierowaliśmy sprawę na drogę postępowania sądowego.

Wyrokiem ustalono nieważność umowy o kredyt w CHF

Rozpatrzeniem sprawy o sygn. akt II C 698/21 zajął się Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny, w którym przewodniczącym składu była sędzia Joanna Kurek-Pachla. W dniu 23 listopada 2022 roku ustalono, że umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta przez strony w dniu 31 lipca 2008 roku jest nieważna.

Dodatkowo zasądzono od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6434 złote tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sąd dopatrzył się w umowie klauzul abuzywnych

W niniejszej sprawie klauzule indeksacyjne służyły do ustalenia wysokości kwoty udzielonego przez bank kredytu w CHF oraz wysokości kwoty, którą kredytobiorcy mieli zwrócić bankowi, a zatem stanowiły określenie podstawowego elementu stosunku prawnego.

Jednocześnie wspomniane postanowienia nie określały reguł ustalania kursów walut. W ten sposób sporne klauzule umowy pozwalały pozwanemu na jednostronne, w zasadzie dowolne kształtowanie kursów kupna i sprzedaży waluty obcej, od których uzależniona była wysokość świadczenia kredytobiorców, co — przy wykazaniu spełnienia pozostałych przesłanek z art. 3851 k.c.  — wskazywałoby na abuzywny charakter tych postanowień.

Kwestionowane postanowienia dotyczyły głównych świadczeń stron. Skutkiem wyeliminowania ich z umowy ze względu na abuzywność jest zmiana głównego przedmiotu tej umowy. Ponadto wykonywanie umowy bez zachowania mechanizmu waloryzacji kursem franka szwajcarskiego wiązałoby się z zasadniczą zmianą jej charakteru prawnego, stanowiącego gospodarczą i prawną przyczynę jej zawarcia przez obie strony.

Zdaniem Sądu w rozpatrywanej sprawie eliminacja niedozwolonych klauzul przeliczeniowych przewidujących stosowanie bankowego kursu kupna CHF do ustalenia wysokości kwoty udzielonego kredytu w CHF oraz stosowanie bankowego kursu sprzedaży CHF dla ustalenia wysokości spłacanych rat kredytu skutkuje brakiem możliwości wykonywania umowy już w chwili jej zawarcia.

Sąd podkreślił, że skoro bez niedozwolonych postanowień dotyczących sposobu indeksacji kredytu umowa nie może dalej funkcjonować w obrocie prawnym ze względu na brak istotnych elementów, to umowa ta jest nieważna w całości ze skutkiem wstecznym.

Tym samym nasza kancelaria frankowa Katowice odniosła kolejny sukces i pozwoliła frankowiczom uwolnić się od zobowiązania. Sprawy przeciwko ING Bank Śląski cały czas są kierowane do sądów, dlatego nie warto czekać z podjęciem działań i złożeniem pozwu.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy