UDOSTĘPNIJ

Ustawa O Wsparciu Kredytobiorców Znajdujących Się W Trudnej Sytuacji Finansowej Cz. 2

2019-06-01

Dziś druga część artykułu o Ustawie o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kredytodawcę o:

  1.  zbyciu przedmiotu kredytowania;
  2.  zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
  3.  podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
  4.  o utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
  5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

Zwrot wsparcia

Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych (o ile środki wsparcia zostały przyznane zgodnie z ustawą i nie doszło do przyznania wsparcia nienależnego). Kredytobiorca zostanie poinformowany przez BGK listownie o harmonogramie zwrotu wsparcia, kwotach rat oraz numeru rachunku do zwrotu wsparcia.

Odroczenie terminu płatności lub umorzenie należności

Rada Funduszu, na wniosek kredytobiorcy, może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty należności. Rada Funduszu, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy, może umorzyć w całości lub części należności w przypadku gdy przesłanką udzielenia wsparcia były okoliczności wskazane w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3.

Podsumowanie

Opisane rozwiązanie ustawowe należy uznać co najwyżej za pomoc doraźną. Proponowane kredytobiorcom wsparcie obarczone jest szeregiem różnych uwarunkowań i wyłączeń. Zainteresowani już na wstępie odstraszany jest szeroką paletą wymagań. Nawet w przypadku spełniania wszelkich kryteriów i otrzymaniu dofinansowania jest ono ograniczone zarówno kwotowo jak i czasowo. Kredytobiorca zakwalifikowany do programu może liczyć na miesięczną kompensatę w maksymalnej wysokości 1500 zł, przy czym wsparcie wypłacane jest przez okres nie dłużysz niż 18 miesięcy. O jakości przygotowanego rozwiązania świadczy również fakt zainteresowania opisanym programem ustawowym. Otóż wykorzystanie środków zarezerwowanych w Fundusz Wsparcia Kredytobiorców szacuje się zaledwie na kilka procent.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy