23 sierpnia 2021

Ćwierć miliona zł dla Naszego klienta – wygrywamy z BPH S.A.!

Wieści o wygranych frankowiczów z bankami płyną z całej polski. Szczególnie cieszą te dotyczące trudnych dla kancelarii frankowych spraw. Do grona tego można z pewnością zaliczyć spory z Bankiem BPH S.A. Nasza kancelaria może pochwalić się kolejną wygraną z tym wymagającym przeciwnikiem.

Unieważnienie umowy frankowej z Bankiem BPH S.A. – wygraliśmy!

O unieważnieniu kolejnej umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej przez frankowiczów z GE Money Bank S.A. (obecnie przekształceniach Bank BPH S.A.) dowiedzieliśmy się w nieco nietypowy sposób. O treści większości rozstrzygnięć kancelarie frankowe dowiadują się na salach sądowych podczas rozpraw. Niektóre sprawy frankowe mają inny finał. Tym razem Sędzia zdecydował o wydaniu wyroku unieważniającego umowę kredytu powiązanego z CHF na posiedzeniu niejawnym. Wiadomość o kolejnej wygranej z bankiem dotarła do naszej siedziby wraz z codzienną pocztą.

Warto jednak przejść do szczegółów. Dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Częstochowie, pod sygn. akt I C 466/20 SSO Jacek Włodarczyk unieważnił Umowę kredytu indeksowanego do CHF, zawartą przez naszych Klientów z GE Money Bankiem S.A., po przekształceniach Bankiem BPH S.A.

Na rzecz naszych Klientów zasądzono również całą dochodzoną w ramach pozwu kwotę, tj. 282 389,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Stanowiła ona równowartość wszystkich wpłat wniesionych przez frankowiczów na rzecz banku w toku obowiązywania „umowy kredytu frankowego”. Tym samym dla rozliczenia stron sąd zastosował tzw. teorię dwóch kondykcji.

Wszystkie roszczenia zgłoszone w pozwie przygotowany przez zespół naszych adwokatów i radców prawnych zostały zasądzone na rzecz frankowiczów. Opisywana sprawa frankowa zakończyła się pełnym sukcesem i wygraną z bankiem.

Bank oszukał frankowiczów – klauzule abuzywne w umowie z Bankiem BPH S.A.

Sędzia, rozstrzygając o unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego, zwrócił uwagę nie spełnienie przez bank ciążących na nim obowiązków informacyjnych. Instytucja finansowa oferująca „kredyty frankowe” winna przedstawić wszelkie ryzyka związane z zaciągnięciem zobowiązania finansowanego wyrażonego w walucie obcej, a w tym przypadku we franku szwajcarskim. Bank sprzedający kredyt indeksowany bądź denominowany do CHF winien opisać ryzyko walutowe, którym zostanie obciążony kredytobiorca. Frankowicz zawierający umowę musi wiedzieć jak będą zmieniać się raty, a także saldo zadłużenia „kredytu frankowego” wraz z wahnięciami na rynku walutowym. Przy czym pouczenie musi zostać przekazane prostym językiem umożliwiającym zrozumienie każdemu kredytobiorcy. Obowiązek informacyjny obejmuje również konieczność zaprezentowania szczegółowych zmian historycznych na rynku walutowym. Bank nie przedstawił tych informacji frankowiczom. Pracownicy banku nie tylko nie ostrzegli kredytobiorców, ale wręcz nawiali ich do podpisania umowy kredytowej indeksowanej do CHF. Twierdzili, iż frank szwajcarski jest niezwykle stabilną walutą, a kredyt w nim wyrażony stanowi bardzo bezpieczny produkt finansowy. Spowodowało to, iż podpisując „umowę frankową” nie posiadali wiedzy na temat ryzyka walutowego związanego z zaciąganiem zobowiązania powiązanego z frankiem szwajcarskim. Klienci naszej kancelarii frankowej zostali przekonani, iż podejmują właściwą decyzję zarówno pod względem ekonomicznym jak i prawnym.

Kolejnym ważnym aspektem, na który zwrócił uwagę sąd, był fakt obarczenia umowy indeksowanej do franka szwajcarskiego postanowieniami niedozwolonymi tzw. klauzulami abuzywnymi. Za jedną z nich uznana została klauzula indeksacyjna, na podstawie której bank dokonywał przeliczeń kwoty kredyt oraz wysokości rat. Wskazana klauzula abuzywna miała nieuczciwy, względem frankowiczów, charakter. Bank na jej podstawie w sposób jednostronny kształtował stosunek prawny łączący go z kredytobiorcami. Dodatkowo stanowiła ona część wzorca umownego, który został narzucony naszym klientom. Zdaniem sądu indeksacja jako klauzula abuzywna winna zostać usunięta z umowy kredytu pseudofrankowego. Wykluczenie postanowień indeksacyjnych musi skutkować upadkiem umowy, a w konsekwencji jej unieważnieniem.

Argumenty dotyczące braku informacji względem frankowiczów, a także nieuczciwego charakteru „umowy frankowej”, wynikającego z faktu obarczenia jej klauzulami abuzywnymi, winny być podstawowymi stosowanymi w pozwach przeciwko bankom. Niezwykle ważna jest również właściwa konstrukcja zarzutów formułowanych przez kancelarie frankowe. Kluczowe jest tutaj doświadczenie adwokata bądź radcy prawnego prowadzącego daną sprawę frankową.

Sprawę prowadził radca prawny Michał Grabek oraz adwokat Dawid Karolczyk.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: . Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.