UDOSTĘPNIJ

Ile kosztuje pozew frankowy przeciwko bankowi?

2021-11-24

Korzystne dla frankowiczów statystyki w zakresie spraw wygrywanych przeciwko bankom zachęcają do podjęcia działań innych kredytobiorców. Głównym problemem okazuje się odpowiedź na pytanie – ile kosztuje pozew frankowy przeciwko bankowi? Dobrą wiadomością jest fakt, że można się miło zaskoczyć. Przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania warto jednak podliczyć wszystkie koszty, na które lepiej się przygotować.

Przepisy dotyczące opłat sądowych w sprawach frankowych korzystne dla frankowiczów

Decydując się na złożenie sądu do pozwu, konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej. Przepisy ogólne dotyczące opłat sądowych stanowią, że wysokość opłaty oblicza się jako 5% wartości przedmiotu sporu (gdy jest wyższa niż 20 000 złotych). W przypadku spraw frankowych WPS może wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych. Opłata sądowa w sprawie o wartości przedmiotu sporu 300 000 złotych wyniosłaby więc 15 000 złotych. Na szczęście ustawodawca wprowadził zasady, które znacznie poprawiają sytuację klientów banków.

Artykuł 13a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych. Niezależnie od kwoty kredytu, nie zapłacisz więc za wniesienie pozwu więcej niż 1000 złotych.

Pozostałe koszty postępowania sądowego

Opłata sądowa to nie wszystkie koszty sądowe, na które musisz się przygotować. W sprawach dotyczących umów kredytu frankowego bardzo często wnosi się o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, np. z zakresu finansów i rachunkowości. Na etapie postępowania koszty przygotowania takiej opinii ponosi ten, kto o nią wnosi, czyli najczęściej powód, który jest zobowiązany wykazać swoje roszczenie. Wysokość zaliczki na wynagrodzenie biegłego to wydatek około 2 tysięcy złotych.

Jeśli korzystasz z profesjonalnej pomocy prawnej, musisz również uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych. Większość spraw frankowych kończy się przed sądem I Instancji. W razie wniesienia apelacji koszty sądowe rosną i konieczne może być poniesienie kolejnego wydatku w kwocie 1000 złotych.

Koszty zastępstwa prawnego

Sprawę frankową trudno przeprowadzić na własną rękę. Bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika specjalizującego się w powództwach przeciwko bankom nie będziesz w stanie podnieść odpowiednich zarzutów i udowodnić roszczenia. Bank prawdopodobnie również będzie korzystał z pomocy adwokata bądź radcy prawnego.

Minimalne koszty zastępstwa procesowego każdej ze stron można ustalić na podstawie rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych bądź adwokatów. Przykładowo, w przypadku radców prawnych stawka minimalna w odniesieniu do spraw o wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000 złotych i poniżej 2 000 000 złotych wynosi 10 800 złotych. W odniesieniu do WPS mieszczącego się w przedziale 50 000-200 000 złotych koszt wyniesie 5400 złotych.

W postępowaniu apelacyjnym stawki minimalne za czynności radców prawnych wynoszą:

  • 50% stawki minimalnej przedstawionej powyżej, jeśli sprawa toczy się przed sądem okręgowym (bądź 75% stawki minimalnej w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jeśli sprawę w I instancji prowadził inny radca prawny),
  • 75% stawki w sprawie apelacyjnej przed sądem apelacyjnym (bądź 100% stawki minimalnej w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, jeśli sprawę w I instancji prowadził inny radca prawny).

Ostateczne koszty profesjonalnej pomocy prawnej są jednak ustalane indywidualnie. Kancelarie specjalizujące się w obsłudze frankowiczów mogą żądać wyższego wynagrodzenia, jednak nie warto oszczędzać w tym zakresie. Tylko prawnik doświadczony w branży będzie w stanie poprowadzić Twoją sprawę skutecznie.

Zasady ponoszenia kosztów w sprawie frankowej

Przedstawione powyżej koszty sprawy sądowej to ważna kwestia, jednak bardzo istotne jest również wyjaśnienie zasad ich ponoszenia. Aby ustalić, ile kosztuje pozew frankowy przeciwko bankowi, trzeba mieć świadomość, że odpowiedź jest uzależniona od wyniku sprawy.

O ile koszty opłaty sądowej czy zaliczki na wynagrodzenie biegłego trzeba uiścić z góry, o tyle ostatecznie ich koszty poniesie strona przegrywająca w sprawie (por. art. 98 § 1 kodeksu postępowania cywilnego). Zwrotowi podlegają te koszty, które są niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Dodatkowo, zgodnie z art. 98 § 2 k.p.c., od kwoty zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu należą się odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono, do dnia zapłaty.

Na podstawie wszystkich przedstawionych powyżej informacji widać, że na koszty pozwu frankowego przeciwko bankowi składa się kilka składowych. Jeśli jednak wygrasz sprawę, co będzie bardziej prawdopodobne, jeśli wybierzesz prawnika doświadczonego w dziedzinie, uchronisz się od konieczności poniesienia kosztów procesu.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom, pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy."

 

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu