26 lipca 2021

Kolejna umowa Getin Noble Banku nieważna – znów wygrywamy na pierwszej rozprawie!

Ponownie nasza Kancelaria wygrywa z Getin Noble Bankiem na pierwszej rozprawie. Postępowanie sądowe tym razem trwało nieco dłużej, jednak i tak udało się je zamknąć w relatywnie szybkim czasie niecałych dziewięciu miesięcy od dnia złożenia pozwu. Sąd uznał umowę kredytu indeksowanego zawartą przez naszych klientów za nieważną!

Sąd Okręgowy w Katowicach, jak zwykle nie zawodzi Frankowiczów!

Dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie prowadzonej, przed Sądem Okręgowym w Katowicach, pod sygn. akt IC 982/20 SSO Aneta Wolska, wydała wyrok ustalający nieważność Umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF . Na rzecz Powodów zasądzono wszystkie wpłaty dokonane na rzecz pozwanego banku w czasie trwania umowy. Ponadto, Getin Noble Bank obciążono w całości kosztami postępowania sądowego. Po raz kolejny należy podkreślić że spór pomiędzy frankowiczami a bankiem, rozstrzygnięto na pierwszej rozprawie, co przed Katowickim Sądem Okręgowym staje się niemal regułą!

Procedowanie przebiegło niezwykle sprawnie, gdyż od momentu złożenia pozwu do wydanie wyroku upłynęło niecałe dziewięć miesięcy. Sędzia oddaliła większość wniosków dowodowych zgłaszanych przez bank, co bardzo mocno skróciło czas przeprowadzania postępowania dowodowego. W jego ramach przesłuchano zgłoszonych przez bank świadków, oraz powodów.

Umowa zawierające postanowienia abuzywne musi zostać unieważniona.

Prowadząca sprawę Sędzia unieważniając umowę kredytową Getin Noble Banku wskazała że zawiera ona postanowienia niedozwolone tzw. klauzule abuzywne. „Umowa frankowa” obarczona nieuczciwymi zapisami nie może wiązać kredytobiorców z bankiem. Do postanowień abuzywnych sąd zaliczył m.in. klauzulę przeliczeniową tzw. indeksacyjną. Usunięcie z treści stosunku prawnego postanowień abuzywnych doprowadziło do wydania przez sąd wyroku unieważniającego umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.

Sąd podkreślił że w przedmiotowej umowie nie zawarto żadnych informacji o przyczynach zastosowania mechanizmu indeksacji (waloryzacji). Także o jego specyficznym sposobie funkcjonowania. Postanowienia, które regulowały mechanizm indeksacji, stanowiły, że kurs kupna CHF, stosowany przy przeliczaniu wypłaconej kwoty kredytu na sumę CHF, jak również kurs sprzedaży CHF, stosowany przy przeliczaniu wyrażanych w CHF rat kredytowych, ustalany jest przez bank w publikowanych tabelach kursów wymiany walut. Przedmiotowa umowa nie regulowała zatem w swoich postanowieniach kryteriów, według których kursy te miałyby być ustalane. W związku z tym prowadziło to do nadania pozwanemu bankowi uprawniania do ustalania rzeczonych kursów CHF w sposób swobodny, niezależny od powodów, a także nieuzasadniony realiami rynku bankowego czy też kursami publikowanymi przez NBP. Takie uprawnienie kredytodawcy oznaczało w praktyce, że mógł on jednostronnie i dowolnie kształtować wysokość rat i zadłużenia kredytowego powodów, a z faktem tym, nie sposób się zgodzić.

Sąd wskazał także że mechanizmy indeksacji nie były indywidualnie uzgodnione z powodami . Ze względu na swoją specyfikę nie były one zrozumiałe dla powodów – konsumentów , nie mających specjalistycznej wiedzy na temat produktów bankowych. Bank nie poinformował także powodów, że kursy CHF będą ustalane przez niego jako stronę przedmiotowej umowy, a także nie poinformował ich, w jaki sposób i na jakich zasadach będzie to następować.

Sąd ponownie wybrał teorię dwóch kondykcji.

Omawiająca niniejsze rozstrzygnięcie powinniśmy także nie tracić z oczu zwrócić dodatkowego, niezwykle istotnego aspektu niniejszej sprawy frankowej, tj. sposobu rozliczenia stron po wydaniu wyroku unieważniającego umowę. Sędzia rozstrzygająca spór postanowiła zastosować teorię dwóch kondykcji, zgadzając się z argumentacją zaprezentowaną przez naszą Kancelarię.

W konsekwencji po wygranej sprawie frankowicze otrzymają z banku zwrot wszystkich wpłat dokonanych w czasie realizacji umowy pseudofrankowej. A także co ważne kwoty te zostaną powiększona o odsetki liczone od dnia doręczenia pozwu do pozwanego banku.

Sprawę prowadził adwokat Dawid Karolczyk oraz radca prawny Michał Grabek.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: Na ten sam adres poczty elektronicznej należy kierować umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.