UDOSTĘPNIJ

Kolejna umowa kredytu frankowego zawarta z Bankiem Millennium unieważniona

2022-11-14

Nasza kancelaria frankowa osiągnęła kolejny sukces w sprawie przeciwko Bankowi Millennium. Umowa naszej Klientki została unieważniona, a sąd przychylił się do argumentów podniesionych w pozwie. Dowiedz się, jakie są przesłanki stwierdzenia abuzywności postanowień kredytu frankowego od Banku Millennium.

Klauzule abuzywne w umowie zawartej z bankiem

W dniu 21 listopada 2006 roku powódka zawarła z pozwanym bankiem umowę kredytu walutowego z przeznaczeniem na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Kwota udzielonego kredytu to 375 500 złotych. Kredyt był indeksowany do CHF, przy czym kwota kredytu w CHF miała zostać ustalona według tabeli kursowej banku kredytującego na dzień uruchomienia kredytu.

Ustalono, że spłata będzie następować w ustalonych ratach według kursu z tabeli kursowej banku. Kredytobiorca był zobowiązany do zasilania wskazanego w umowie rachunku pomocniczego w PLN, z którego bank miał pobierać tytułem spłaty odpowiednie kwoty.

Jeszcze przed zawarciem spornej umowy – przy składaniu wniosku kredytowego – powódka podpisała, że zapoznała się z informacją dla wnioskodawców ubiegających się o produkty hipoteczne indeksowane kursem waluty obcej, oparte na zmiennej stopie procentowej.

W pozwie podnieśliśmy zarzut abuzywności wskazanych powyżej postanowień i nieważności całej umowy.

Wyrok pomyślny dla naszej Klientki

Po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt XXVIII C 6877/22 w dniu 28 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w składzie przewodniczący sędzia del. Henryk Walczewski wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 21 listopada 2006 r. zawarta między powódką a pozwanym nie jest dla powódki wiążąca, a zatem jest nieważna w następujących postanowieniach: § 2 ust 2 umowy, § 7 ust 1 umowy, § 3 ust 2 regulaminu, § 8 ust 3 regulaminu, § 10 ust 4 i 5 regulaminu.

Sąd orzekł ponadto, że w związku z nieważnością postanowień wskazanych powyżej umowa stała się niemożliwa do wykonania w całości i jest wobec powódki bezskuteczna (nieważna).

Z tego powodu Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 146 225,61 zł i kwotę 92 047, 57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Dodatkowo powódka otrzymała zwrot kosztów procesu od strony pozwanej w kwocie 11 817 zł.

Uzasadnienie sądu zgodne z naszą argumentacją

W ocenie Sądu zawarta między stronami umowa jest nieważna, ponieważ jej postanowienia dotyczące indeksacji – w zakresie, w jakim odsyłają do kursów waluty ustalonych jednostronnie przez bank w tabelach kursowych – są sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego, a jednocześnie stanowią klauzule abuzywne. Taka ocena w przypadku konsumentów prowadzi do konieczności uznania umowy frankowej za nieważną.

Mimo że samą indeksację należy uznać za ogólnie dopuszczalną, to postanowienia tej konkretnej umowy określające mechanizm indeksacji naruszają granice swobody umów.

Zgodnie z art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Skoro za sprzeczne z prawem jest uznawane pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków, to tym bardziej uznać należy, że sprzeczne z naturą każdej umowy jest pozostawienie już na etapie zawierania umowy wyłącznie jednej ze stron umowy możliwości ustalenia wysokości świadczenia.

Powódka jako konsument oświadczyła, że nie wyraża zgody na dalsze wykonywanie abuzywnych postanowień umowy oraz wyraża wolę i zgodę na unieważnienie umowy w całości. Na tej podstawie sąd ustalił, że zawarta umowa kredytu frankowego jest nieważna i na tej podstawie przyznał powódce zwrot nienależnie pobranych kwot.

Nasza kancelaria frankowa Warszawa odniosła kolejny sukces. Ty również możesz dołączyć do grona frankowiczów, którzy uwolnili się od zobowiązania. Skontaktuj się z nami i przeprowadź analizę swojej umowy.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy

Nowości na blogu