UDOSTĘPNIJ

Nasza Klientka wygrywa z mBankiem

2022-12-23

Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” zawarta z mBankiem przez naszą Klientkę jest nieważna. Nie ma co do tego wątpliwości Sąd Okręgowy w Katowicach. Na skutek wniesionego przez naszą kancelarię frankową pozwu powódka uzyskała korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Poznaj szczegóły sprawy i przekonaj się, że warto walczyć o swoje prawa.

Zawarcie umowy z mBankiem nie dało kredytobiorcy możliwości negocjacji warunków 

W dniu 18 lutego 2008 roku powódka złożyła w BRE Bank S.A. wniosek kredytowy, w którym zawnioskowała o przyznanie kredytu hipotecznego w kwocie 110 000 zł w walucie CHF z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym.

Pomiędzy stronami doszło do zawarcia umowy o kredyt waloryzowany kursem CHF. Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji wyniosła 51 239,05 CHF.

Ustalono, że raty kapitałowo-odsetkowe będą spłacane w złotych po uprzednim ich przeliczeniu według kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

W umowie zawarto oświadczenie, że kredytobiorca został dokładnie zapoznany z warunkami udzielania kredytu złotowego waloryzowanego kursem waluty obcej, w tym w zakresie zasad dotyczących spłaty kredytu i w pełni je akceptuje. W oświadczeniu podkreślono, że kredytobiorca jest świadomy, że z kredytem waloryzowanym związane jest ryzyko kursowe, a jego konsekwencje wynikające z niekorzystnych wahań kursu złotego wobec walut obcych mogą mieć wpływ na wzrost kosztów obsługi kredytu.

Nasza kancelaria frankowa po przeprowadzeniu analizy sprawy dopatrzyła się w umowie kredytu w CHF licznych nieprawidłowości. Z tego powodu do sądu został złożony pozew o unieważnienie umowy frankowej.

Sąd nie miał wątpliwości – umowa jest nieważna

W dniu 5 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny (przewodniczący sędzia del. Anna Sekuła) po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt I C 625/22 ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z dnia 28 lutego 2008 r. zawarta pomiędzy BRE Bank Spółką Akcyjną w Warszawie a powódką jest nieważna.

Dodatkowo sąd zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 6417,00 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Uzasadnienie prawne zgodne z naszymi argumentami wskazanymi w pozwie

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia sąd podkreślił, że kłóci się z dobrymi obyczajami takie postępowanie, którego celem jest zdezorientowanie konsumenta, wykorzystanie jego niewiedzy lub naiwności czy ukształtowanie stosunku prawnego z naruszeniem zasady równości stron.

Postanowienia umowne dotyczące indeksacji nie zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, ponieważ nie pozwalały na ustalenie, jakie ryzyko dla kredytobiorcy pociąga za sobą wprowadzony mechanizm. Postanowienia te niewątpliwie przyznawały bankowi uprawnienie do samodzielnego i jednostronnego określania wysokości zobowiązania drugiej strony.

Definicja tabeli kursów sprowadzała się jedynie do wskazania, że jest to tabela kursów obowiązująca w banku. W umowie nie wskazano, w jaki sposób tabela ta jest przygotowywana i nie wprowadzono w tym zakresie żadnych ograniczeń.

Sąd przyznał, że zakwestionowane przez nas postanowienia umowne należy uznać za niedozwolone i niewiążące powódki jako konsumenta z mocy art. 3851 § 1 k.c. Podkreślił również, że po wyeliminowaniu klauzul indeksacyjnych utrzymanie umowy w pozostałym zakresie i jej wykonywanie nie jest możliwe, co przemawia za jej całkowitą nieważnością.

Sąd potwierdził, że abuzywne były również zapisy umowy upoważniające bank do pobrania kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, ponieważ powódka przy zawarciu umowy nie była w stanie określić wysokości kolejnych składek z tytułu ubezpieczenia. Pozwana nie wykazała, że powódka została poinformowana o warunkach ubezpieczenia w sposób umożliwiający ocenę i zrozumienie istotnych okoliczności związanych z istotą tej formy ubezpieczenia, w tym jego kosztów.

Po rozpoznaniu wszystkich okoliczności niniejszej sprawy sąd orzekł o nieistnieniu stosunku prawnego wynikającego z zawartej pomiędzy stronami umowy kredytowej. Tym samym powódka ostatecznie zakończyła swój spór z bankiem i uwolniła się od zobowiązania.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy