UDOSTĘPNIJ

Raiffeisen Bank kolejny raz przegrywa z frankowiczami

2022-12-26

Mimo że w miejsce EFG Eurobank Ergasias S.A. weszła spółka Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, cały czas możesz zawalczyć o swoje prawa i pozwać bank w celu ustalenia nieważności zawartej z poprzednikiem prawnym umowy kredytu frankowego. Z takiego rozwiązania skorzystali nasi Klienci. Dziś cieszą się ze zwrotu nienależnie pobranych kwot i uwolnienia się od zobowiązania. Sprawdź, jakie argumenty podniosła w sprawie nasza kancelaria frankowa Warszawa.

Proces zawarcia umowy o kredyt w CHF z EFG Eurobank Ergasias S.A.

W 2009 roku powodowie chcieli pozyskać środki finansowe na zakup mieszkania. Zwrócili się w tym celu do kilku banków i okazało się, że nie mają wystarczającej zdolności kredytowej, aby zaciągnąć kredyt w złotówkach. Tylko w banku EFG poinformowano ich, że mogą starać się o kredyt indeksowany kursem CHF.

Zapewniono ich jednocześnie, że jest to bezpieczny produkt, a kurs CHF jest stabilny, a dodatkowo raczej spadnie niż wzrośnie. Nie wyjaśniono, w jaki sposób bank ustala kurs franka szwajcarskiego, ani nie przedstawiono żadnej symulacji dotyczącej zmiany rat kredytowych w przypadku zmiany kursu waluty obcej. Był to pierwszy i jedyny kredyt hipoteczny indeksowany kursem waluty obcej powodów.

Kredyt miał być przeznaczony na zakup lokalu mieszkalnego i modernizację. Wraz z wnioskiem powodowie złożyli na formularzu banku oświadczenie, że w związku z ubieganiem się o kredyt hipoteczny indeksowany kursem waluty obcej zostali zapoznani przez pracownika banku z kwestią ryzyka kursowego w przypadku takiego produktu oraz złożyli oświadczenie, że są w pełni świadomi ryzyka kursowego.

Raty były przeliczane według kursu sprzedaży zgodnie z tabelą obowiązującą w banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu.

Ogół okoliczności niniejszej sprawy sprawił, że zasadne okazało się wystąpienie na drogę postępowania sądowego. 

Rozstrzygnięcie nie pozostawia złudzeń – umowa kredytu frankowego jest nieważna

Rozpatrzeniem sprawy zajął się Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny. Przewodniczącym składu był sędzia (del.) Adam Mitkiewicz. W dniu 29 listopada 2022 roku wydano wyrok w sprawie o sygn. akt XXV C 1549/20, którym ustalono, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 02.02.2009 roku zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie a powodami jest nieważna.

Na tej podstawie sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 68 668,90 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 16 800,36 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem zapłaty kwoty 188.000 zł albo zabezpieczeniem roszczenia.

Raiffeisen Bank International AG został dodatkowo zobowiązany do zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 817 złotych.

Argumentacja sądu korzystna dla frankowiczów

Podstawą toczącego się między stronami sporu była ważność umowy kredytu. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy sąd stwierdził, że konstrukcja indeksacji sama w sobie jest dozwolona przez prawo, w związku z czym nie ma przeszkód do zastosowania jej w umowach zawieranych z konsumentami.

Jednocześnie w ocenie sądu nie można uznać, że powodowie mieli realny wpływ na ostateczny kształt wprowadzonej do umowy klauzuli. Sąd podkreślił, że kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy klauzule umowne zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, ma kwestia rzeczywistego wpływu konsumenta na treść postanowień. Można o nim mówić tylko, gdy dane zapisy zostały sformułowane przez konsumenta i włączone do umowy na jego żądanie lub były przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Taka sytuacja w niniejszej sprawie nie miała miejsca.

Po przeanalizowaniu sprawy sąd ustalił nieważność umowy o kredyt we frankach. Takie rozstrzygnięcie wywołało obowiązek dokonania zwrotu wzajemnych świadczeń pomiędzy stronami umowy, stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy