UDOSTĘPNIJ

Sukces przeciwko Getin Noble Bank

2022-08-08

Nasza kancelaria frankowa ma na swoim koncie kolejną prawomocną wygraną w sprawie przeciwko Getin Noble Bank. Nasi Klienci uzyskali korzystne dla nich rozstrzygnięcie i ostatecznie zakończyli swoją przeprawę z bankiem. W sprawie o sygn. akt I ACa 965/21 dot. kredytu frankowego toczącej się przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach w zdecydowanej części oddalono apelację pozwanego. Powodowie zyskali znaczny zwrot niezasadnie uiszczonych rat oraz zwrot kosztów procesu za obie instancje – łącznie ponad 14 000 złotych!

Powodowie zaciągnęli w 2008 roku kredyt indeksowany kursem CHF

Nasi Klienci spłacali kredyt indeksowany kursem franka szwajcarskiego. Sąd ustalił, że pracownik banku zapewniał powodów, że CHF jest walutą stabilną, w odróżnieniu od złotego. Powodowie mieli świadomość, że jeśli zmieni się kurs CHF, to zmieni się wysokości ich zobowiązania wyrażonego w złotych. Podpisali oświadczenie dotyczące ryzyka, jednak realnie nie zdawali sobie sprawy z jego skali, a także nie rozumieli mechanizmu kredytu, jaki wynikał z umowy, którą podpisali.

Nie wiedzieli dokładnie, w jaki sposób miały być wyliczane raty, które mieli płacić w złotówkach. Było to bowiem uzależnione od tabeli kursowej, którą jednostronnie ustalał bank – nie była to kwestia podlegająca negocjacjom w toku podpisywania umowy. Oprocentowanie kredytu było zmienne i ulegało zmianie w pierwszym dniu najbliższego miesiąca następującego po ostatniej zmianie wiążącego strony indeksu.

Uzasadnienie prawne rozstrzygnięcia w I Instancji

Sąd I Instancji orzekł, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości w zakresie roszczenia głównego. Ustalono, że powodowie mieli interes prawny w dochodzeniu ustalenia nieważności umowy kredytu.

Wskazano, że umowa kredytu musi określać:

  • wysokość udzielonego kredytu,
  • walutę kredytu,
  • warunki, na jakich kredyt został udzielony,
  • zasady jego zwrotu,
  • zasady oprocentowania i jego zmiany,
  • terminy spłaty.

Z tego powodu już w dacie jej zawarcia musi dojść do ustalenia kwoty kredytu, a tym samym wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Istnieje możliwość wyrażenia jej w sposób kwotowy albo przez zastosowanie obiektywnie weryfikowalnego mechanizmu waloryzacji, w tym indeksacji walutą CHF. Jest ona dopuszczalna, jednak zastosowanie walutowych klauzul indeksacyjnych musi opierać się na takim ich zapisaniu, aby zmienność kursu waluty obcej została w nich wyznaczona przez element zewnętrzny (niezależny od konsumenta i banku) i możliwie obiektywny dla obu stron umowy. Musi bowiem zostać zachowana zasada równowagi stron.

Sąd sprecyzował, że w tym celu w umowie trzeba zastosować taki mechanizm na potrzeby ustalenia każdej kolejnej raty, który byłby niezależny od arbitralnych decyzji banku, tak aby kredytobiorca z góry mógł ustalić poziom, do którego ponosi ryzyko związane ze skorzystaniem z oferty.

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego

Od wyroku apelację wniósł pozwany. Sąd Apelacyjny również dopatrzył się nieprawidłowości podczas zawierania umowy. Wskazał, że nieuczciwy charakter zapisów polegał na przeliczeniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy z waluty polskiej na walutę CHF po raz pierwszy przy uruchomieniu kredytu poprzez wypłatę kwoty, a następnie każdorazowo przy spłacie rat kredytu.

Takie postanowienia klauzuli indeksacyjnej pozwalały pozwanemu na dowolną i nieograniczoną umową zmianę wysokości świadczenia. Mechanizmy służące do przeliczania złotych na franki szwajcarskie muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony w dacie zawierania umowy, a także sformułowane w sposób jednoznaczny, aby mogły być stosowane.

Sąd II Instancji potwierdził nieważność umowy. Jednocześnie nie uznał podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia. Zaznaczył, że dla kredytobiorcy-konsumenta w polskim prawie zastrzeżono możliwość zadecydowania co do związania przez niedozwoloną klauzulę. Skoro termin przedawnienia może rozpocząć swój bieg dopiero po podjęciu przez kredytobiorcę wiążącej decyzji w tym zakresie, to roszczenie w niniejszej sprawie nie było przedawnione.

Dla klientów naszej kancelarii frankowej wyrok ostatecznie zakończył problemy związane z koniecznością spłaty nieuczciwego zobowiązania.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy