UDOSTĘPNIJ

Umowa „Multiplan” od mBanku uznana za nieważną przez warszawski sąd

2022-11-11

Umowa o kredyt frankowy „Multiplan” w czasie największej popularności takich produktów była ogromna. Trend znajduje obecnie odzwierciedlenie w liczbie wyroków orzekających unieważnienie kredytu w CHF od mBanku. Kancelaria frankowa ma na swoim koncie kolejny sukces. Pomogliśmy frankowiczom uwolnić się od niekorzystnej umowy kredytu. Sprawdź, jak sąd uzasadnił wydane orzeczenie.

Podczas zawierania umowy kredytu „Multiplan” doszło do wielu nieprawidłowości

Powodowie zawarli z mBankiem umowę kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „MULTIPLAN”, który był indeksowany do CHF na kwotę 53 000 zł. Kredyt został przeznaczony na zakup na rynku wtórnym dwóch działek. Pozwany udzielił go na 360 miesięcy.

Powodowie zgłosili się do banku, ponieważ szukali korzystnej oferty finansowania zakupu nieruchomości. Umowa została przez nich przeczytana. Pracownik pozwanego banku przekonywał, że oferowany kredyt jest bezpieczny, a kurs waluty CHF – stabilny. Nie omówił z klientami kosztów kredytu oraz stosowania różnych kursów. Strony nie negocjowały warunków umowy, a powodowie nie mieli możliwości jej dokładnego przeanalizowania przed podpisaniem.

Zaciągnięty kredyt był waloryzowany kursem CHF. Kwota kredytu wynosiła 22 831,05 CHF, przy czym wskazano, że ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania banku. Spłata odbywała się w miesięcznych ratach, a oprocentowanie ulegało zmianom.

Powodowie domagali się unieważnienia zawartej umowy kredytu we franku szwajcarskim, przedstawiając rozbudowaną argumentację prawną. Wyjaśnili, że w pierwszej kolejności dochodzą unieważnienia całej umowy frankowej, ponieważ po usunięciu nieuczciwych klauzul indeksacyjnych główny przedmiot umowy ulegnie zmianie uniemożliwiającej jej dalsze wykonywanie.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie nie miał wątpliwości co do oceny umowy

Wyrokiem z dnia 21 października 2022 roku w sprawie o sygn. akt I C 4092/21 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, w którym funkcję przewodniczącego pełniła asesor sądowy Małgorzata Bystrowska, ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawartej w dniu 16 stycznia 2007 r. pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – BRE Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie zgodnie z żądaniem pozwu.

Ponadto sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6434 złote tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Abuzywne zapisy doprowadziły do unieważnienia kredytu w CHF

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia sąd wskazał, że o abuzywnym charakterze klauzul indeksacyjnych przesądza to, że zgodnie z ich treścią bank uzyskał prawo do jednostronnego kształtowania świadczeń kredytobiorcy poprzez możliwość dowolnego określenia kursów franka szwajcarskiego w tabeli kursowej, która stanowiła podstawę do określenia wysokości zobowiązania powodów.

Umowa nie zawierała żadnych ograniczeń w ustaleniu tego kursu i nie określała w sposób precyzyjny kryteriów i sposobu jego określania przez pozwanego. Konsument był zatem uzależniony od dowolnej decyzji banku, co tworzyło po jego stronie ryzyko naruszenia jego interesów, któremu nie mógł przeciwdziałać. Mógł wyłącznie podporządkować się w tym zakresie decyzji banku i spełnić świadczenie w wysokości ukształtowanej w niejasny sposób przez kredytodawcę.

Taki rozkład praw i obowiązków stron bez wątpienia prowadzi do zachwiania równowagi kontraktowej i naruszenia dobrych obyczajów. Dodatkowo należy podkreślić, że bank poprzez wprowadzenie mechanizmu indeksacji, w którym stosowane były dwa kursy – kurs kupna i kurs sprzedaży – zapewnił sobie możliwość pobierania ukrytej opłaty, o której klient nie wiedział w chwili podpisania umowy. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne w obliczu obowiązujących regulacji.

Na tej podstawie sąd ustalił nieważność stosunku prawnego. Podkreślił jednak, że nawet gdyby uznać, że umowa nie jest pierwotnie nieważna, to jej nieważność wynika z usunięcia klauzul abuzywnych, których miejsca w umowie nie da się wypełnić.

Dodatkowo rozpatrujący sprawę sąd dodał, że bezzasadny był podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia. Podkreślił, że żądanie powodów ma charakter niemajątkowy i nie zmierza do zaspokojenia konsumenta, więc nie ulega przedawnieniu.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy