UDOSTĘPNIJ

Wygrywamy z ING Bankiem Śląskim

2022-11-28

Nasza kancelaria frankowa wygrywa z ING Bankiem Śląskim w sprawie o unieważnienie kredytu frankowego. To kolejny już sukces przeciwko tej instytucji. Nasi doświadczeni prawnicy znają umowę od ING i podnoszą w pozwie skuteczne argumenty, które dają możliwość uwolnienia się od zobowiązania. Poznaj uzasadnienie orzeczenia i sprawdź, ile zyskali nasi klienci dzięki unieważnieniu umowy.

Stan faktyczny sprawy i nieprawidłowości w treści umowy

Powodowie w dniu 5 września 2008 roku zawarli z pozwaną umowę o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF w kwocie 130 000 zł na nabycie domu jednorodzinnego. Spłata została rozłożona na 240 rat kapitałowo-odsetkowych.

W pozwie podnieśliśmy, że zastosowanie w umowie klauzul indeksacyjnych naruszało ich interes jako konsumentów. W treści umowy nie podano wysokości kwoty kredytu w walucie indeksowanej CHF. Nie doszło więc do ustalenia wysokości kursu CHF/PLN, a jedynie zostało wpisane odwołanie do tabeli kursów. Podkreśliliśmy, że w naszej ocenie doszło do naruszenia zasady ekwiwalentności oraz równości stron poprzez wbudowanie mechanizmu indeksacji w umowę kredytową i niepoinformowanie powodów o ryzyku związanym ze skalą zmiany kursu walut.

Pozwany bank przy zawieraniu umowy posłużył się wzorcem umownym, przez co powodowie nie mieli możliwości negocjowania warunków umowy. Stosowane przez pozwaną postanowienia dotyczące zasad ustalania kursów wymiany walut są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy powodów. Wspomniane zapisy wprowadzają dysproporcję praw i obowiązków stron, przyznając jedynie pozwanej uprawnienie do dowolnego ustalania kryteriów wpływających na wysokość świadczeń stron, przy jednoczesnym odebraniu drugiej stronie możliwości weryfikacji poprawności działania silniejszej strony umowy.

Na powodów – poza ryzykiem kursowym – zostało przerzucone ryzyko całkowicie dowolnego kształtowania kursów wymiany waluty przez kredytodawcę, a ponadto powodom nie wyjaśniono mechanizmu indeksacji oraz nie poinformowano rzetelnie o ryzyku walutowym.

Mimo ustalenia nieważności kredytu przez Sąd I Instancji pozwany bank zdecydował się na wniesienie apelacji.

Sąd II Instancji wydał wyrok oddalający apelację

Rozpatrzeniem złożonej apelacji zajął się Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny, przewodniczący SSA Lucyna Morys-Magiera. W dniu 14 listopada 2022 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 1404/22 o ustalenie i zapłatę, ewentualnie o ustalenie i zapłatę, wydano wyrok oddalający apelację w całości.

Nasi klienci zyskali dodatkowo zwrot kosztów postępowania apelacyjnego w wysokości 8100 złotych. W ten sposób powodowie uwolnili się od nienależnego zobowiązania i zyskali zwrot bezpodstawnie pobranych przez bank kwot.

Nasze argumenty zyskały uznanie sądu

W ocenie Sądu Apelacyjnego sporne postanowienia umowy kredytu – jako abuzywne – są niewiążące dla stron, zaś umowa jest nieważna, ponieważ nie można jej kontynuować bez tych klauzul. Nieważność umowy kredytu w całości wynika więc z bezskuteczności abuzywnych postanowień wprowadzających do niej ryzyko kursowe. Sąd zaznaczył, że takie postanowienia określają główny przedmiot umowy.

Kwestionowane przez powodów postanowienia umowy kredytu obejmują nie tylko zasady przeliczenia kursów walut, ale także zapisy, które wprowadzają do umowy ryzyko kursowe, jako klauzula określająca główne świadczenia stron. Klauzula ryzyka walutowego to podstawowe postanowienie umowy kredytu indeksowanego, a klauzule kształtujące mechanizm indeksacji określają główne świadczenia kredytobiorcy.

Wskazane postanowienia zależały wyłącznie od woli banku i mogły w każdym momencie ulec zmianie. W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że odwołanie się do kursów walut zawartych w tabeli i ogłaszanych w siedzibie banku narusza równowagę stron umowy przez nierównomierne rozłożenie uprawnień i obowiązków między partnerami stosunku obligacyjnego. Sąd rozstrzygnął, że w niniejszej sprawie umowa była sprzeczna z naturą zobowiązania jako takiego.

Z tych powodów sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia apelacji pozwanego, a nasza kancelaria frankowa Katowice zapisała po swojej stronie kolejny sukces.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy