UDOSTĘPNIJ

Zastanawiasz się, czy warto pozwać Bank BPH w sprawie kredytu frankowego? Poznaj rozstrzygnięcie w jednej z ostatnio wygranych przez nas spraw

2023-01-03

Sprawy frankowe cały czas są rozpatrywane przez sądy. Obecnie frankowicze cieszą się z wielu wygranych spraw, w tym przeciwko Bankowi BPH S.A. Nasza kancelaria frankowa Katowice odniosła kolejny sukces. Sprawdź okoliczności wydania korzystnego dla naszych Klientów wyroku.

Umowa zawarta przez naszych Klientów zawierała klauzule abuzywne

W 2007 roku nasi Klienci postanowili wybudować dom. Celem uzyskania środków na budowę chcieli zaciągnąć kredyt, w związku z czym skontaktowali się z kilkoma bankami, aby porównać ich oferty.

U poprzednika pozwanego przedstawiono im oferty kredytu złotowego i kredytu indeksowanego do walut obcych. Oferta kredytu indeksowanego była według powodów najkorzystniejsza, ponieważ taki kredyt był najniżej oprocentowany, co wiązało się z najniższą ratą.

Bank nie wspominał o ryzyku kredytowym. Nie było też informacji o możliwości wypłaty czy spłaty kredytu bezpośrednio w CHF. Powodom nie udzielono informacji o sposobie ustalania kursów franka szwajcarskiego. Umowa kredytu została przygotowana w całości przez poprzednika pozwanego, jako gotowa do podpisania. Nie zaoferowano powodom możliwości wcześniejszego – przed dniem wyznaczonym na podpisanie umowy – zapoznania się z projektem umowy. Kredytobiorcy nie mogli ingerować w treść umowy przygotowanej przez bank.

Kredyt został udzielony na kwotę 400 000 złotych na 336 miesięcy. Określono też, że każdorazowo wypłacona kwota w PLN zostanie przeliczona na walutę, do której kredyt jest indeksowany, według kursu kupna tej waluty podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez bank.

Ogół okoliczności zawarcia umowy o kredyt w CHF i jej treść sprawiły, że nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach frankowych zdecydowali się na wystąpienie z powództwem.

Sąd ustalił nieważność zawartej umowy

Rozpoznaniem sprawy o sygn. akt II C 838/20 zajął się Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny w składzie, którego przewodniczącym był Sędzia SO Lech Skórski. Po przeanalizowaniu wszystkich okoliczności sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta przez powodów z GE Money Bank Spółką Akcyjną w Gdańsku w dniu 12 lipca 2007 r. jest nieważna.

Dodatkowo zasądził od pozwanego Banku BPH Spółki Akcyjnej w Gdańsku na rzecz powodów łącznie kwotę 345 567,38 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także zwrot kosztów postępowania w wysokości 11 834 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

W uzasadnieniu wyroku podkreślono wagę naruszeń banku

Po dokonaniu analizy sprawy sąd wskazał na poważne naruszenia banku w ramach umowy z powodami. Po pierwsze przeliczenie walut przy wykonywaniu umowy było dokonywane dwukrotnie – najpierw przy wypłacie kredytu przez bank (a właściwie przy wypłacie poszczególnych transz), następnie przy spłacie rat przez powodów (a właściwie przy spłacie każdej kolejnej raty). Pierwsze przeliczenie było dokonywane według kursu kupna, a drugie według kursu sprzedaży. Dodatkowo każdorazowo strony obowiązywał kurs kupna/sprzedaży CHF ustalany przez kredytodawcę. Mimo to w umowie nie określono zasad, według których bank określał wysokość kursów CHF do złotego w publikowanej przez siebie Tabeli kursów.

Dowolność ustalania kursów waluty CHF przez kredytodawcę nie została zatem w umowie w żaden sposób ograniczona. Skutkowało to dodatkowym, potencjalnie nieograniczonym zyskiem banku w postaci spreadu, przy jednoczesnym nieuzasadnionym wzroście zobowiązania konsumentów. Takie określenie świadczeń stron jest rażące z uwagi na okoliczności zawarcia umowy.

Sąd rozstrzygnął, że umowa nie mogła być wykonywana po wyeliminowaniu z niej klauzul niedozwolonych przy pozostawieniu w niej mechanizmu indeksacji w postaci odwołania się do kursu innego niż ustalany jednostronnie przez pozwany bank — na przykład kursu rynkowego bądź średniego kursu kupna/sprzedaży CHF określanego przez NBP. Podkreślił, że takie rozwiązanie byłoby sprzeczne z treścią i celem dyrektywy 93/13/EWG i równałoby się niczemu innemu jak modyfikacji umowy w interesie przedsiębiorcy.

Z tego powodu umowa została unieważniona, a nasi Klienci uzyskali korzystny dla nich wyrok.

Po więcej informacji jak unieważnić lub odfrankowić swoją umowę indeksowaną, a także denominowaną do franka szwajcarskiego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów i radców pranych, niosących pomoc frankowiczom. Służymy radą  pod numerami telefonów: 660 470 989 oraz 664 022 952. Pytanie można kierować również na e-mail: biuro@frankowy-kredyt.pl. Na ten sam adres poczty elektronicznej należy przesyłać umowy kredytowe do bezpłatnej analizy.

UDOSTĘPNIJ

Polecane artykuły

Analizę otrzymasz w ciągu 3 dni roboczych!
Skorzystaj z darmowej analizy umowy
Nie jesteś na straconej pozycji. Daj nam zawalczyć o Twoje prawa i pozbyć się rażąco niekorzystnych dla Ciebie elementów umowy kredytowej. Nie musisz dłużej płacić za coś, co jest niezgodne z prawem.
Darmowa analiza umowy